Voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

voorontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen" ter inzage . Gedurende deze 6 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan.


Plangebied

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen betreft het terrein dat als volgt globaal wordt begrensd: aan de noordzijde de huidige Steinhagenseweg/het tijdelijke parkeerterrein, aan de oost- en zuidzijde het bestaande winkelcentrum en aan de westzijde het fietspad vanaf de Terschellingkade richting Steinhagenseweg.

Doel bestemmingsplan


Het bieden van een actueel juridisch planologisch kader voor de voorgenomen bouw van 100 woningen (appartementen), een supermarkt met bijbehorende ondergeschikte horeca, een parkeergarage en bijbehorende openbare ruimte.

 

Plan ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u op werkdagen van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2019 inzien. Dit kan in de hal van het gemeentehuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. U kunt het bestemmingsplan daarnaast ook vinden onderaan deze pagina (in pdf-formaat). Tevens kunt u het bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inspraakreactie indienen

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan iedereen een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, p.a. Team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden, t.a.v. dhr. H. Misset, onder vermelding van: 'inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen'.
Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u binnen dezelfde termijn van maandag tot en met donderdag telefonisch een afspraak maken via mevrouw W. Steffens via ons algemene telefoonnummer 14 0348. Digitaal indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze publicatie, dan kunt u contact opnemen met de projectsecretaris W. Steffens via snellerpoort@woerden.nl

 

Informatiebijeenkomst

Tijdens de ter inzagelegging organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan. U bent van harte welkom op woensdag 11 december 2019 in basisschool de Regenboog, Kallameer 2 in Woerden. Er is geen vast programma, u kunt inlopen tussen 18.30 en 20.30 uur. Op deze avond kunt u de stukken inzien en vragen stellen.

 

Beschikbare documenten

PDF iconregels

PDF icontoelichting

PDF iconverbeelding

PDF iconbijlagen bij de regels

PDF iconbijlagen bij de toelichting