Voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort

voorontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan "Snellerpoort" ter inzage. Gedurende deze 6 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan.

 

Plangebied

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort betreft het terrein dat als volgt wordt begrensd: aan de noordzijde het spoor, aan de westzijde de Minkemalaan, aan de zuidzijde de Steinhagenseweg en aan de oostzijde de Cattenbroekerdijk.

 

Doel bestemmingsplan

Het bieden van een actueel juridisch planologisch kader voor de voorgenomen bouw van 800 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen en water.

 

Plan ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u op werkdagen van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2019 inzien. Dit kan in de hal van het gemeentehuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. U kunt het bestemmingsplan daarnaast ook vinden onderaan deze pagina (in pdf-formaat). Tevens kunt u het bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inspraakreactie indienen

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan iedereen een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, p.a. Team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden, t.a.v. dhr. H. Misset, onder vermelding van: 'inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort Woerden.
Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u binnen dezelfde termijn van maandag tot en met donderdag telefonisch een afspraak maken via mevrouw W. Steffens via ons algemene telefoonnummer 14 0348. Digitaal indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze publicatie, dan kunt u contact opnemen met de projectsecretaris W. Steffens via snellerpoort@woerden.nl

 

Informatiebijeenkomst

Tijdens de ter inzagelegging organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan. U bent van harte welkom op woensdag 11 december 2019 in basisschool de Regenboog, Kallameer 2 in Woerden. Er is geen vast programma, u kunt inlopen tussen 18.30 en 20.30 uur. Op deze avond kunt u de stukken inzien en vragen stellen.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconregels

PDF icontoelichting

PDF iconverbeelding

PDF iconbijlagen bij de regels

PDF iconbijlagen bij de toelichting