Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden

Van donderdag 19 maart 2020 tot en met woensdag 29 april 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein De Voortuin A12 Woerden" ter inzage. Gedurende deze 6 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan.

Plangebied

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden betreft het terrein dat aan de zuidzijde van de Middellandse Zee in Woerden ligt. Aan de westzijde wordt het terrein begrensd door de grens van het onherroepelijke bestemmingsplan “Hotel Woerden” (2010), aan de zuidzijde vormt de (groene) strook en watergang langs de A12 de grens, aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door de kavels van de bestaande woningen langs de Cattenbroekerdijk. De Middellandse Zee vormt de grens aan de noordzijde.

 

Doel bestemmingsplan

Het bieden van een actueel juridisch planologisch kader voor de voorgenomen realisatie van 6 bedrijfskavels met bijbehorende bedrijfsbebouwing, verkeersruimte, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en water.

 

Plan ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u op werkdagen van 19 maart 2020 t/m 29 april 2020 inzien. Dit kan in de hal van het gemeentehuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. U kunt het bestemmingsplan daarnaast ook vinden onderaan deze pagina (pdf bestanden).

 

Inspraakreactie indienen

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan iedereen een  inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan per post indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, p.a. Team Ruimtelijk Beleid en Projecten, Postbus 45, 3440 AA Woerden, t.a.v. mevrouw M. van Heck, onder vermelding van: “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden”.

De inspraakreactie kan ook worden ingediend per e-mail. Het mailadres is gemeentehuis@woerden.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden betreft en dat de mail is gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, team Ruimtelijk Beleid en Projecten (mevrouw van M. van Heck).

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u binnen dezelfde termijn van maandag tot en met donderdag telefonisch een afspraak maken via mevrouw Van Heck via ons algemene telefoonnummer 14 0348.

 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 6 april was een informatiebijeenkomst gepland. Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de instructies van de Rijksoverheid hieromtrent zal deze informatiebijeenkomst niet kunnen plaatsvinden. Eventuele vragen die u zou willen stellen op de informatieavond, kunt u stellen via het mailadres gemeentehuis@woerden.nl (t.a.v. Mevrouw M. Van Heck).

 

Beschikbare documenten

PDF iconregels

PDF icontoelichting

PDF iconverbeelding

PDF iconbijlage bij de regels - staat van bedrijfsactiviteiten

PDF iconbijlage 01 - ladderonderbouwing 20-02-2020

PDF iconbijlage 02 - m.e.r. beoordeling 13-02-2020

PDF iconbijlage 03 - onderzoek bedrijfslawaai (28-06-2019)

PDF iconbijlage 04 - onderzoek luchtkwaliteit (24-01-2019)

PDF iconbijlage 05 - onderzoek externe veiligheid (15-11-2019)

PDF iconbijlage 06 - vooronderzoek bodem (16-11-2018)

PDF iconbijlage 07 - verkennend bodem- en asbestonderzoek (05-06-2019)

PDF iconbijlage 08 - quickscan ecologie (03-12-2018)

PDF iconbijlage 09 - onderzoek stikstof (11-02-2020)

PDF iconbijlage 10 - onderzoek jaarrond beschermde nesten (13-06-2019)

PDF iconbijlage 11 - onderzoek platte schijfhoren (28-08-2019)