Voorontwerp bestemmingsplan 'Rembrandtbrug'

Voorontwerp bestemmingsplan 'Rembrandtbrug'

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat voor de nieuwe hoofdontsluitingsweg die een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg in Woerden een bestemmingsplan wordt voorbereid (bestemmingsplan Rembrandtbrug). Daarbij wordt meegedeeld dat het plan zover is dat er inspraak op het plan kan plaatsvinden.

Plangebied

De Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg die een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. Met aanleg van de Rembrandtbrug worden de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk robuuster en de doorstroming verbetert. Ook draagt de realisatie van de Rembrandbrug bij aan de gewenste herstructurering op het bedrijventerrein Barwoutswaarder. De reconstructie van het kruispunt Hollandbaan – Molenvlietbaan maakt ook onderdeel uit van dit project. In de plannen is voorzien in een ombouw van de bestaande rotonde naar een kruispunt met verkeerslichten.

Doel Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt het benodigde juridisch-planologisch kader voor het aanleggen van een verbinding tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. De ontsluitingsweg zal door middel van een nieuw aan te leggen brug de sprong over de Oude Rijn maken. Tevens maakt de reconstructie van het kruispunt Hollandbaan – Molenvlietbaan maakt ook onderdeel uit van dit project.

Inspraak

Het plan bevindt zich momenteel in de fase van planvoorbereiding (voorontwerpbestemmingsplan). In de periode van donderdag 8 juli 2021 tot en met woensdag 1 september 2021 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om het voorontwerpbestemmingsplan in te zien en een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie te geven.

 

Schriftelijke inspraakreacties kunt u per post indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden o.v.v. zienswijze ‘Rembrandtbrug’ en uw email-adres.

 

De inspraakreactie kan ook worden ingediend per e-mail. Het mailadres is gemeentehuis@woerden.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug betreft en dat de mail is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Woerden.

 

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 140348. Dit nummer kunt u ook gebruiken indien u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien op www.woerden.nl > inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen >bestemmingsplannen in voorbereiding. De stukken zijn ook te vinden op de website www.brugwoerdenwest.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0632.bprembrandbrug‑vo01). Wilt u de stukken inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 12 juli om 20:00 uur organiseren wij een online informatieavond. De link voor deze informatieavond publiceren wij op de dag van de bijeenkomst op onze website www.brugwoerdenwest.nl. Op 13 juli as. organiseren wij een inloopbijeenkomst over het plan. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis. Om er voor te zorgen dat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd dient u zich voor deze bijeenkomst aan te melden. Voor meer informatie over de wijze van aanmelden verwijzen wij u naar www.brugwoerdenwest.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vooraankondiging of het verdere verloop van de bestemmingsplanprocedure kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Len Hazeleger via hazeleger.l@woerden.nl of het algemene telefoonnummer 140348.