Voorontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan ‘Herontwikkelingslocatie Witt’ wordt voorbereid.

Met ingang van 9 mei 2019 ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage:

- het voorontwerp bestemmingsplan 'Herontwikkelingslocatie Witt'.

 

Plangebied en doel

Het perceel van het voormalig terrein van het tuincentrum aan de Johan de Wittlaan 6-8, wordt herontwikkeld naar een woongebied.
In de beoogde situatie worden maximaal 117 woningen gerealiseerd, bestaande uit grondgebonden woningen en drie appartementengebouwen. De appartementengebouwen worden gerealiseerd aan de spoorzijde van het gebied in verschillende hoogtes van 5 tot 10 bouwlagen. De grondgebonden woningen en de appartementen zullen van elkaar worden gescheiden door een groenstrook met een fietsverbinding. Voor de nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Herontwikkelingslocatie Witt' ligt ter inzage van 9 mei tot en met 5 juni 2019.
Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

U kunt de stukken tevens vinden onderaan deze pagina.

 

Reactie indienen

U kunt in de genoemde periode een schriftelijke reactie indienen onder vermelding van 'Reactie voorontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt' bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw E. ten Westenend via telefoonnummer 14 0348.

 

Inloopavond

Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond over de plannen.

Wanneer? Donderdag 16 mei 2019
Waar? Kapel Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden
Hoe laat? 18:30 – 21.00 uur

Op deze avond kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en kunt u het voorlopig ontwerp van de woonlocatie bekijken. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. Er is geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

 

Beschikbare documenten voorontwerp bestemmingsplan

PDF icontoelichting

PDF iconregels

PDF iconverbeelding

bijlagen bestemmingsplan:

o        PDF iconBijlage 1 – Bedrijven en milieuzonering

o        PDF iconBijlage 2 – Akoestisch onderzoek (rail, wegverkeer)

o        PDF iconBijlage 3 – Bodemonderzoek

o        PDF iconBijlage 4 – Onderzoek naar trillingen

o        PDF iconBijlage 5 – GRIPscan Luchtkwaliteit

o        PDF iconBijlage 6 – Onderzoek externe veiligheid

o        PDF iconBijlage 7 – Explosieveninventarisatiekaart Gemeente Woerden

o        PDF iconBijlage 8 – Water oppervlaktetekeningen en afstemming HDSR

o        PDF iconBijlage 9 – Onderzoek flora en fauna

o        PDF iconBijlage 10 – Bijlage bij aanvraag ontheffing flora fauna

o        PDF iconBijlage 11 – Ontheffingsbesluit Rugstreeppad

o        PDF iconBijlage 12 – Archeologisch bureau onderzoek en inventariserend veldonderzoek

o        PDF iconBijlage 13 – Omgevingskwaliteit

o        PDF iconBijlage 14 – Memo stikstofdepostie

o        PDF iconBijlage 14a – Aerius bijlage

o        PDF iconBijlage 15 – MER-beoordeling

o        PDF iconBijlage regels – staat van bedrijfsactiviteiten bij woningen