Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Rembrandtbrug

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Rembrandtbrug

Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Rembrandtbrug

Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad van Woerden het voorbereidingsbesluit ‘Bestemmingsplan Rembrandtbrug’ genomen. Het doel van dit besluit is het voorkomen van ontwikkelingen die in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan / omgevingsplan voor het project Rembrandtbrug. Het besluit treedt in werking op 6 mei 2021 en geldt voor een jaar.

 

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. Dat op grond van artikel 3.7, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een bestemmingsplan / omgevingsplan wordt voorbereid;

 2. Vooruitlopend op dit bestemmingsplan een voorbereidingsbesluit met IMRO-code NL.IMRO.0632.vbrembrandbrug-va01 te nemen dat van toepassing is op de percelen kadastraal bekend onder sectie D, nummers 401, 403, 406, 407, 409, 494, 777, 780, 1068, 1484, 2387, 2388, 2391, 2392, 2458, 2459, 2506, 2600, 3023, 3150, 3152, 3239, 3264, 3431, 3443, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3461, 3521, 3580, 3661, en 3688 en 3741, sectie C, nummers 3146 en 3147 en sectie B, nummers 4861, 8240, 8317, 8362, 8484 en 9268, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met IMRO-code: NL.IMRO.0632.vbrembrandbrug -va01;

 3. Te bepalen dat:

  1. het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om zonder omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren en om bouwwerken te slopen;

  2. het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen in een andere vorm van gebruik, waaronder mede wordt verstaan het wijzigen in omvang en/of intensiteit van het gebruik;

  3. het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder a en b genoemde verbod, mits

   1. de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan / omgevingsplan en

   2. de werken of werkzaamheden de grond in het gebied niet minder geschikt maken voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan / omgevingsplan;

  4. het verbod zoals bedoeld onder a niet van toepassing is op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die:

   1. normaal onderhoud en normaal beheer betreffen ten dienste van de huidige legale situatie;

   2. krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit;

   3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

 4. Het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

   

Voorbereidingsbesluit inzien

U kunt het besluit inzien bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis (op afspraak). Daarnaast is het besluit in te zien op www.woerden.nl > inwoners >bouwen-verbouwen-en-slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. Verder kunt u het besluit vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.