U bent hier

Vluchtelingen in Woerden

Veel mensen uit oorlogsgebieden zijn op de vlucht. Veel van hen zoeken hun toevlucht in West Europa. Ook in Nederland kloppen vluchtelingen aan.

Marktverkenning realisatie woonruimte statushouders

Gemeente Woerden is verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders. Op zo kort mogelijke termijn willen we passende huisvesting realiseren. Door het tijdelijk toevoegen van woonruimte wil de gemeente de druk op de sociale woningmarkt verminderen.

De leegstaande vleugel in het voormalig Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden (RPCW) lijkt een geschikte voor de huisvesting van statushouders. De definitieve beslissing over de bestemming van deze locatie is nog niet genomen, maar om vertraging te voorkomen start de gemeente vast met een marktverkenning.

Uitvraag

Gemeente Woerden nodigt partijen uit die conform gestelde uitgangspunten en eisen de huisvesting in het pand willen realiseren. Dit betekent het verbouwen, exploiteren, beheren en  verhuren aan statushouders met als uitgangspunt sociale huur. Verwacht wordt dat u de verbouwingsinvestering voor eigen rekening neemt. Heeft u interesse en voldoet u aan ons profiel?  Meld u dan schriftelijk voor 18 augustus 2016.

PDF iconMeer informatie over de procedure en planning.

Stadsgesprekken

Tijdens twee bijeenkomsten in juni konden inwoners hun mening geven over de plannen van de gemeente om  vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten en tevens een AZC te realiseren in Middelland. Bij deze stadsgesprekken waren alle betrokken partijen aanwezig om informatie te geven en het gesprek aan te aan. Denk aan het COA, woningcorporatie GroenWest, de bewonersgroep WijzijnWoerden, Vluchtelingenwerk Nederland, Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart en de gemeente zelf. Er was  volop ruimte om bezwaren en zorgen te uiten. Dit kon in gesprekken, met briefjes aan een muur of (minder openbaar) in een bus.

De eerste avond werd gehouden in het stadhuis vlak bij de beoogde locatie voor het AZC. De tweede avond werd aan de andere kant van de stad in de aula van het Kalsbeek college gehouden.

Naast deze avonden zijn er ook bezoeken gebracht aan bijeenkomsten van diverse wijk- en dorpsplatforms en is via de mail gereageerd op de plannen van het college van B&W.

Alle informatie die tijdens de avonden en via de mail zijn binnengekomen wordt verzameld om de gemeenteraad een indruk te geven van het draagvlak onder de inwoners van Woerden voor deze plannen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad later dit jaar hierover een besluit neemt. Al deze reacties helpen hen daarbij. Bedankt dus voor uw bijdrage!

Rijksoverheid vraagt gemeenten om hulp

Het zijn er inmiddels zoveel dat er te weinig opvangplaatsen zijn. De Rijksoverheid vraagt daarom gemeenten om hulp.

Dit heeft de discussie over vluchtelingen flink aangewakkerd. Er wordt heel verschillend over gedacht. Sommige mensen zijn tegen opvang, andere vinden dat je uit fatsoen of naastenliefde dit juist wel moet doen. Sommige mensen maken zich zorgen over de invloed van vluchtelingen op onze samenleving. Is er genoeg werk voor iedereen? Zijn er voldoende huizen? Kan het onderwijs de nieuwe leerlingen wel aan? Botsen onze culturen niet? En vergroot dit niet de kans en terroristische aanslag.

De gemeente Woerden voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk om bij te dragen aan goede opvang en huisvesting van vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de provincie en Groen West de mogelijkheden voor opvang binnen gemeente Woerden. Uiteraard gaan we hierover ook met onze inwoners in gesprek. 

We hebben een uitgebreide vraag-en-antwoordlijst gemaakt, waarin deze en andere vragen aan de orde komen. We hopen dat dit kan bijdragen aan het gesprek.

Crisisnoodopvang voor vluchtelingen in Woerden

Begin oktober 2015 heeft Woerden 6 dagen lang 148 vluchtelingen opgevangen in sporthal Snellerpoort.

Deze vluchtelingen kwamen uit Bergen op Zoom, waar zij enkele dagen verbleven. Na Woerden is deze groep verder getrokken naar een noodopvang in Veenhuizen. De vluchtelingen in Woerden kwamen hoofdzakelijk uit Syrië en Eritrea.

Tijdens hun verblijf in Woerden is heel wat gebeurd. Veel stadgenoten brachten kleding en andere zaken waar behoefte aan was en zijn tal van gezellige activiteiten georganiseerd. Op vrijdagavond werd de rust verstoord door een groep mensen die de opvang met vuurwerk belaagde. Gelukkig is het bij dat incident gebleven. Na 1,5 week konden de school en de sportverenigingen de sporthal weer gebruiken. 

Samenwerking gemeenten in huisvesting statushouders

De gemeente Woerden, Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater werken samen aan een plan van huisvesting om andersoortige huisvesting voor statushouders te realiseren.

Extra tijdelijke woningen geeft de reguliere woningmarkt en AZC weer ruimte

De afgelopen maanden vragen veel vluchtelingen in Nederland asiel aan. Omdat de asielzoekerscentra (AZC) vol zijn, doet het Rijk een dringend beroep op alle gemeenten om noodopvang voor vluchtelingen te verzorgen. Bij voorkeur opvang waar vluchtelingen een aantal maanden kunnen blijven in plaats van enkele dagen.

Momenteel wonen 16.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor 5 jaar, zogenaamde statushouders, in een asielzoekerscentrum. Deze mensen komen in aanmerking voor gewone huisvesting in een gemeente. Wanneer de doorstroming vanuit de asielzoekerscentra verbetert, is minder noodopvang nodig.

Omdat er te weinig gewone sociale huurwoningen zijn, vraagt het Rijk aan gemeenten om andere vormen van huisvesting voor deze mensen te regelen. De gemeente Woerden, Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater trekken hierin samen op. Zij maken samen een plan om alternatieve huisvesting te realiseren. Daarnaast willen zij versneld statushouders opvangen. In januari wordt de inhoud van het plan bekend. Belanghebbenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van het plan.

Extra huisvesting biedt woningmarkt ruimte

Door het grote aantal vluchtelingen, zal de vraag naar sociale huurwoningen komende jaren toenemen. Het COA voorspelt dat de Lopikerwaardgemeenten (Lopik, Woerden, Oudewater, IJsselstein en Montfoort) samen de komende twee jaar ongeveer 1.000 statushouders moeten huisvesten.

Samen met de woningcorporaties onderzoeken de gemeenten welke mogelijkheden er zijn om extra, tijdelijke woningen te realiseren, zoals noodwoningen voor een periode van vijf tot tien jaar. Daarmee loopt de wachttijd voor gewone woningzoekenden niet verder op, maar ontstaat er juist meer ruimte op de woningmarkt. In de tussentijd wordt gewerkt aan een oplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen in de eigen gemeente. Zodra er voldoende – nieuwe - huurwoningen zijn, verhuizen de statushouders van de noodwoning naar een huurwoning in de gemeente.