Vaststelling Wijzigingsplan Oude Meije 18 en 22 met bijbehorende omgevingsvergunning

coordinatieregeling

Op 25 september 2018 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan 'Oude Meije 18 en 22' ongewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3386677 voor het project is verleend op 1 oktober 2018.

Plangebied en doel

Doel van het plan is het verwisselen van de eerste en tweede bedrijfswoning, zodat de woning Oude Meije 22 kan worden uitgebreid.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

Beroepstermijn

Het wijzigingsplan en bijbehorende relevante stukken kunt u onderaan deze pagina vinden. Tevens kunt u de stukken vinden in de hal van het stadhuis en – op afspraak - de stukken inzien bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 140348.

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van 4 oktober tot en met 14 november 2018.
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beschikbare bestanden

PDF iconbesluit wijzigingsplan

PDF iconwijzigingsplan
PDF iconbouwtekeningen
PDF iconverbeelding detailkaart 8 locatie vigerend bestemmingsplan
PDF iconverbeelding detailkaart 8a
PDF iconomgevingsvergunning
PDF iconontwerp besluit

PDF iconontwerp vergunning
PDF icontekeningen detail en 3d