Vaststelling wijzigingsplan Geestdorp 21A Woerden

Vaststelling Wijzigingsplan Geestdorp 21A (NL.IMRO.0632.WPgeestdorp21a-wVA1)

Op 10 juli 2018 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Geestdorp 21A' vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming van een schuur van ''Bedrijf'' naar ''Agrarisch- landschappelijke waarden''. Daarmee wordt het feitelijk gebruik van de schuur, te weten agrarisch opslag, weer juridisch planologisch verankerd. Er vinden ter plaatse geen bouwactiviteiten plaats.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 19 juli tot en met 29 augustus 2018. U kunt het besluit met bijbehorende stukken gedurende deze periode inzien in de hal van het (tijdelijke) stadhuis, De Bleek 10 in Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). U kunt de stukken ook vinden op onze website www.woerden.nl.

 

Beroep instellen

Er zijn geen zienswijzen ontvangen tegen het ontwerpbesluit. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare documenten

- PDF iconCollegebesluit vaststelling
- Wijzigingsplan bestaande uit:

PDF icontoelichting en regels

PDF iconverbeelding