Vaststelling Wijzigingsplan ‘Milandweg 34’ met bijbehorende omgevingsvergunning

Doel van het plan is het vervangen van de bestaande woning Milandweg 34 door een nieuwe woning.

Op 30 oktober 2018 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan ‘Milandweg 34’ ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3665599 voor het project is verleend op 1 november 2018.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is het vervangen van de bestaande woning Milandweg 34 door een nieuwe woning.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 8 november tot en met 19 december 2018. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Downloaden

 

Omgevingsvergunning

PDF iconBouwtekening

PDF iconBesluit OLO3665599

 

Wijzigingsplan

PDF icon<span class="file">Regels</span> wijzigingsplan
PDF iconVerbeelding wijzigingsplan
PDF iconToelichting wijzigingsplan
PDF iconBijlagen ontwerp wijzigingsplan
PDF iconBesluit