vaststelling bp den oudsten en breeveld

Kennisgeving bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden geluid

Publicatie 27 december 2018

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken hierbij ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2018 het beeldkwaliteitsplan en het  bestemmingsplan ‘herontwikkeling Den Oudsten’ met planidn: NL.IMRO.0632.DenOudsten-VA01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Daarnaast maken burgemeester en wethouders bekend dat in het kader van de Wet geluidhinder voor een aantal woningen hogere waarden in het plangebied zijn vastgesteld. Voor de partiële herziening van bestemmingsplan Breeveld kijkt u onder aan deze pagina.

 

Inhoud

In 2001 heeft het bedrijf Den Oudsten aan de Utrechtseweg in Woerden haar deuren gesloten. Sindsdien is het terrein niet meer in gebruik. De bedoeling is het voormalig terrein van Den Oudsten te transformeren tot een woonbuurt met hofjes met maximaal 175 woningen. Het beeldkwaliteitsplan omschrijft de beoogde visuele uitstraling van de gebouwen en de openbare ruimte van het gebied en wordt onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota. Vanwege de ligging van het project is voor een aantal woningen in het plangebied een hogere waarde vastgesteld.

 

Bedrijventerrein Breeveld

Tegelijkertijd wordt ook het naastgelegen bestemmingsplan “Bedrijventerrein Breeveld” aangepast met een partiële herziening. Om de ontwikkeling van het Den Oudsten-terrein tot woningbouw mogelijk te kunnen maken en ter plaatse een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners te waarborgen is noodzakelijk de bedrijfscategorie van de gronden met een bedrijfsbestemming die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Breeveld aan te passen van bedrijfscategorie 3.2 naar 3.1. Hiervoor is een aparte publicatie gedaan.

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn weergegeven in hoofdstuk 5 van de Nota Zienswijze, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen.

 

Ter inzage legging

De beroepstermijn van voornoemde besluiten loopt van28 december 2018 tot en met 7 februari 2019. U kunt voornoemde besluiten en bijbehorende relevante stukken tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn tevens digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (met ID-kenmerk: NL.IMRO.0632.DenOudsten-VA01). Verderop op deze pagina kunt u alle stukken downloaden.

 

Beroepstermijn

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en/of het ontwerpbesluit Hogere Waarden wet Geluidhinder naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl - Let op: u kunt geen beroep instellen per e-mail). Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken en voor belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te worden gebracht. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Voorlopige voorziening

De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient gericht te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl ). Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad resp. het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Downloaden stukken behorende bij Den Oudsten

Naast het inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl is het mogelijk om alle onderdelen te downloaden:

 

PDF iconRegels bestemmingsplan

PDF iconToelichting bestemmingsplan

PDF iconVerbeelding bestemmingsplan

PDF iconRaadsbesluit bestemmingsplan

PDF iconBesluit hogere waarde geluid

Bijlagen bij de regels:

 1. PDF iconStaat van Bedrijfsactiviteiten 
 2. PDF iconProgramma en parkeerbalans 
 3. PDF iconOntheffing Flora en Fauna wet sept 2015 
 4. PDF iconBeeldkwaliteitsplan Den Oudsten 20180108 
Bijlagen bij de toelichting:
 1. PDF iconArcheologisch vooronderzoek, RAAP d.d. 19 februari 2014
 2. PDF iconArcheologisch karterend onderzoek, RAAP.  d.d. 9 september 2015
 3. PDF iconAkoestisch onderzoek DGMR 09 okt 2018
 4. PDF iconOverzicht uitgevoerde onderzoeken en beschikkingen
 5. PDF iconVerkennend bodemonderzoek d.d. 15 maart 2013
 6. PDF iconVervolg bodemonderzoek - Aveco de Bondt d.d. 25 november 2013
 7. PDF iconSaneringsonderzoek en saneringsplan op hoofdlijnen - Aveco de Bondt d.d. 02 juli 2014
 8. PDF iconPlan van Aanpak bodemsanering Den Oudsten terrein - Mourik d.d. 14 juli 2015
 9. PDF iconVerkennend bodemonderzoek hal P1 tm P3 d.d. 14 februari 2017 
 10. PDF iconDefinitieve quick scan flora en fauna Den Oudsten te Woerden 3-3-2014
 11. PDF iconEcologie veldinventarisatierapport Den Oudsten te Woerden 29-10-2014
 12. PDF iconMemo eisen inrichting groenzone tbv Ransuil d.d. 13 juli 2015
 13. PDF iconOntheffing Flora en Faunawet sept 2015 
 14. PDF iconbijlage 5. bkp_denoudsten_20180108 lq (18.020752).pdf
 15. PDF iconAanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Den Oudsten Woerden 20181009
 16. PDF iconNota van beantwoording reacties (inspraak)
 17. PDF iconNota van beantwoording zienswijzen (ontwerp)

---

 

Kennisgeving bekendmaking vaststelling partiele herziening bedrijventerrein Breeveld

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken hierbij ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2018 het bestemmingsplan ‘partiele herziening Bedrijventerrein Breeveld’ met planidn: NL.IMRO.0632.1bedrterrbreeveld-bVA1 heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

BluePrint Automation wenst te faciliteren dat de aangrenzende gronden ten westen van haar bedrijfslocatie ontwikkeld kunnen worden tot woningbouw.

 

Om de ontwikkeling van het Den Oudsten-terrein tot woningbouw mogelijk te kunnen maken en ter plaatse een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners te waarborgen is

noodzakelijk de bedrijfscategorie van de gronden met een bedrijfsbestemming die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Breeveld aan te passen van bedrijfscategorie 3.2 naar 3.1. Voor het bestemmingsplan Den Oudsten is een aparte publicatie opgesteld.

 

Ter inzage legging

De beroepstermijn loopt van28 december 2018 tot en met 7 februari 2019. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (met ID-kenmerk: NL.IMRO.0632.1bedrterrbreeveld-bVA1). Tevens kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

 

Beroepstermijn bestemmingsplan

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl - Let op: u kunt geen beroep instellen per e-mail). Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken en voor belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te worden gebracht. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Voorlopige voorziening

De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient gericht te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Downloaden

Naast het inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl is het mogelijk om alle onderdelen te downloaden:

 1. PDF iconRegels part herz bestemmingsplan Breeveld
 2. PDF iconToelichting part herz bestemmingsplan Breeveld
 3. PDF iconVerbeelding

  Documenten en publicaties

  part herz bestemmingsplan Breeveld
 4. PDF iconAkoestisch onderzoek Breeveld
 5. PDF iconRaadsbesluit vaststelling Breeveld

 

--

 1. PDF iconRegels part herz bestemmingsplan Breeveld
 2. PDF iconToelichting part herz bestemmingsplan Breeveld
 3. PDF iconVerbeelding

  Documenten en publicaties

  part herz bestemmingsplan Breeveld
 4. PDF iconAkoestisch onderzoek Breeveld
 5. PDF iconRaadsbesluit vaststelling Breeveld