Vaststelling bestemmingsplan Zegveld Weidz

Zegveld Weidz: Vaststelling bestemmingsplan, verlening bijbehorende omgevingsvergunning en hogere waarden

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'WeidZegveld' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.bpweidzegveld-bva1). De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 12 augustus 2019. Ook de benodigde hogere geluidswaarden zijn verleend.

 

Plangebied en doel

Doel van het project is om 38 woningen te realiseren op en rondom de tennisbaan aan De Haak. De tennisbaan wordt verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Milandweg (naast de voetbalvelden).

 

Wijziging plan

Bij planuitwerking bleek dat de zuidelijke straat niet geheel zou voldoen aan de gewenste dorpse groene uitstraling. Door de strook aan de zuidzijde van de weg toe te voegen aan de voortuinen wordt het beeld sterk verbeterd. De strook is daarom gewijzigd van verkeersbestemming naar de bestemming wonen.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan worden ook de omgevingsvergunning en de beschikking voor hogere geluidswaarden gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 15 augustus tot en met 25 september 2019. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare documenten

Bestemmingsplan

PDF iconregels

PDF icontoelichting

PDF iconverbeelding tennisveld

PDF iconverbeelding woonwijk

PDF iconraadsbesluit

PDF iconhogere waarde

PDF iconbijlage bij regels 1 - staat van bedrijfsactiviteiten bij woningen

PDF iconbijlage bij toelichting 1 - beeldkwaliteitplan
PDF iconbijlage bij toelichting 2 - archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
PDF iconbijlage bij toelichting 3 - akoestisch onderzoek wegverkeer en kaaspakhuis
PDF iconbijlage bij toelichting 4 - verkennend bodemonderzoek (2008)
PDF iconbijlage bij toelichting 5 - verkennend (water)bodemonderzoek (2014)
PDF iconbijlage bij toelichting 6 - aanvullend (water)bodemonderzoek (2015)
PDF iconbijlage bij toelichting 7 - verkennend bodemonderzoek (2015)
PDF iconbijlage bij toelichting 8 - verkennend bodemonderzoek ondergrond (2019)
PDF iconbijlage bij toelichting 9 - verkennend asbestonderzoek (2019)
PDF iconbijlage bij toelichting 10 - verkennend bodemonderzoek 'eiland' (2019)
PDF iconbijlage bij toelichting 11 - nader bodemonderzoek barium en lood (2019)
PDF iconbijlage bij toelichting 12 - akoestisch onderzoek tennisbanen
PDF iconbijlage bij toelichting 13 - oplegnotitie akoestisch onderzoek tennisbanen
PDF iconbijlage bij toelichting 14 – lichthinderberekening
PDF iconbijlage bij toelichting 15 - toetsing in het kader van de natuurwetgeving
PDF iconbijlage bij toelichting 16 - memo jaarrond beschermde vogels
PDF iconbijlage bij toelichting 17 - memo platte schijfhorens
PDF iconbijlage bij toelichting 18 - aerius berekening
PDF iconbijlage bij toelichting 19 - memo ransuil haalbaarheid ontheffing wet natuurbescherming
PDF iconbijlage bij toelichting 20 - nota van beantwoording zienswijzen

 

Omgevingsvergunning

 

PDF iconaanvraagformulier

PDF icontekening ov-01_dd03-04-2019

PDF icontekening ov-02_dd27-03-2019

PDF icontekening ov-03_dd27-03-2019

PDF icontekening tennis 01c dd27-03-2019

PDF icontekening tennis 02c dd27-03-2019

PDF icontekening tennis 03c dd27-03-2019