Vaststelling bestemmingsplan Tiendweg 3 Harmelen

Op 4 oktober heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Tiendweg 3 vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk tussen de bestaande woningen Tiendweg 1 en 5.

Inzien

De beroepstermijn loopt van 8 november tot en met 19 december 2018. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze gemeentelijke website of onder in dit bericht om de bestanden te downloaden.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 Downloaden

PDF iconRegels bestemmingsplan

PDF iconToelichting bestemmingsplan

PDF iconVerbeelding bestemmingsplan

PDF iconNota van beantwoording zienswijzen

PDF iconBeeldkwaliteitsplan

PDF iconAkoestisch onderzoek

PDF iconKadastrale kaart

PDF iconRaadsbesluit