Vaststelling bestemmingsplan Lidl Iepenlaan

Vaststelling bestemmingsplan Lidl Iepenlaan en verlening bijbehorende omgevingsvergunning

Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Lidl Iepenlaan' met identificatienummer NL.IMRO.0632.lidliepenlaan-bVA1 vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo-nummer OLO3287625 voor het project is verleend op 9 oktober 2018.

 

Plangebied en doel

Doel van het project is de bouw van een supermarkt op de locatie van de bestaande supermarkt aan de Iepenlaan.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 11 oktober tot en met 21 november 2018.
Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.lidliepenlaan-/... om de digitale bestanden te downloaden.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare bestanden

bestemmingsplan

PDF icontoelichting
PDF iconverbeelding
PDF iconregels

PDF iconbijlage regels
PDF iconraadsbesluit
PDF iconakoestisch onderzoek
PDF iconarcheologisch onderzoek
PDF iconbodemonderzoek
PDF iconbomeneffectanalyse
PDF iconeffectenanalyse
PDF iconlandschappelijke inrichting
PDF icononderzoek vleermuizen
PDF iconquickscan flora fauna
PDF iconstikstofdepositie
PDF iconverkeersgeneratie
PDF iconwaterparagraaf

 

omgevingsvergunning

PDF iconomgevingsvergunning olo3287625

PDF icontekening terreinindeling 

PDF icontekening plattegronden

PDF icongevel tekeningen

PDF icondoorsnede en aanzicht overkapping