Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

Op 12 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Herontwikkelingslocatie Witt' gewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.witt-NL.IMRO.0632.witt-bva1). Tevens zijn de benodigde hogere geluidswaarden verleend.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

 

Plangebied en doel

Het perceel van het voormalig terrein van het tuincentrum aan de Johan de Wittlaan 6-8, wordt herontwikkeld naar een woonbuurt. Voor de deze herontwikkeling naar woningbouw is een bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.
Het bestemmingsplan maakt maximaal 117 woningen mogelijk, bestaande uit grondgebonden woningen en drie appartementengebouwen. De appartementengebouwen worden gerealiseerd aan de spoorzijde van het gebied in verschillende hoogtes van 5 tot 10 bouwlagen. Parkeren vindt zoveel mogelijk uit het zicht plaats. De gronden tussen de appartementengebouwen worden zoveel mogelijk groen ingericht. De grondgebonden woningen krijgen een groene binnentuin. De grondgebonden woningen en de appartementen worden van elkaar gescheiden door een groenstrook met een fietsverbinding.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 23 april t/m 3 juni 2020.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode vinden op www.woerden.nl > inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. Daarom ligt ook het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit Hogere waarde hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of besluit Hogere waarde beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad respectievelijk het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconRaadsbesluit

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding

PDF iconBesluit hogere waarde

Bijlage regels:

-PDF iconStaat van bedrijfsactiviteiten woningen

Bijlagen toelichting:

-PDF iconbijlage 1 - omgevingskwaliteit

-PDF iconbijlage 2 - akoestisch onderzoek

-PDF iconbijlage 3 - milieukundig bodemonderzoek

-PDF iconbijlage 4 - trillingsonderzoek

-PDF iconbijlage 5 - luchtkwaliteit

-PDF iconbijlage 6 - externe veiligheid

-PDF iconbijlage 7 - bijdrage verantwoording groepsrisico

-PDF iconbijlage 8 - explosieven

-PDF iconbijlage 9 - waterparagraaf

-PDF iconbijlage 10 - ecologie

-PDF iconbijlage 11 - rugstreeppad

-PDF iconbijlage 12 - update ecologische quick-scan

-PDF iconbijlage 13 - archeologie

-PDF iconbijlage 14 - bedrijven en milieuzonering

-PDF iconbijlage 15 - stikstofdepositie

-PDF iconbijlage 16 - beoordeling milieueffectrapportage

-PDF iconbijlage 17 - intrekking rugstreeppad ontheffing

-PDF iconbijlage 18 - notitie parkeren

-PDF iconbijlage 19 - nota van beantwoording zienswijzen