Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerrein Middelland en Honthorst

Op 29 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Middelland en Honthorst' gewijzigd vastgesteld. De beroepstermijn loopt van 12 september 2013 tot en met 23 oktober 2013.

Op 29 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Middelland en Honthorst' gewijzigd vastgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente een aantal verouderde bestemmingsplannen. Tevens heeft de gemeente de gebruiksmogelijkheden van kantoorbestemmingen verruimd om leegstand te voorkomen.

Doel

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan inzien

U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens de genoemde termijn in de koepel van het stadhuis (zonder afspraak) en bij het omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u het plan vinden op de gemeentelijke website "www.woerden.nl".

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 12 september 2013 tot en met 23 oktober 2013. U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken inzien in de koepel van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.woerden.nl (onder 'documenten en publicaties'/bestemmingsplannen; kies daarna in de linkerkolom voor bestemmingsplannen in voorbereiding).

Verder kunt u het plan vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is "NL.IMRO.bedrmiddelhont-bVA1". De bronbestanden zijn te vinden op de beschikbaarstellocatie.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Gemeenteraad Woerden

t.a.v. afdeling Ruimte

Postbus 45

3440 AA Woerden

Bijlage