Vaststelling ‘Wijzigingsplan Hoofdweg 112 Zegveld’ met gecoördineerde omgevingsvergunning

Vaststelling wijzigingsplan voor de herbouw van de woning aan de Hoofdweg 112 te Zegveld.

Op 10 januari 2018 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, Wijzigingsplan Hoofdweg 112 Zegveld’ ongewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3181033 voor het herbouwen van de woning met bijgebouw kan met toepassing van de coördinatieverordening Woerden 2012 worden verleend.

 

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Hoofdweg 112 in Zegveld. De woning wordt vergroot door middel van een uitbouw van 3 meter richting de Hoofdweg. De voorziene uitbouw ligt niet binnen het bouwvlak. Door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid ex. artikel 32.7 sub a van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden, Kamerik, Zegveld kan het bouwvlak met maximaal 10% worden vergroot. In combinatie met de algemene afwijkingsbevoegdheid ex. artikel 31 lid 1 onder d (overschrijding bouwvlak met maximaal 2 meter) kan het bouwplan vergund worden met een omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt de aanvraag omgevingsvergunning (OLO3181033) gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 18 januari tot en met 28 februari 2018. U kunt beide besluiten met bijbehorende stukken gedurende deze periode inzien in hal van het stadhuis (tijdelijk bezoekadres De Bleek 10 in Woerden). Daarnaast kunt u het wijzigingsplan vinden op www.woerden.nl (onder ‘documenten en publicaties’/ bestemmingsplannen)

 

Beroep instellen
Er zijn eerder tegen het ontwerp geen zienswijzen ontvangen. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer van de vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde wijzigingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Een beroep dient gemotiveerd te zijn.


Schorsing
Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding
Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn op donderdag 1 maart 2018, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Downloaden

PDF iconwijzigingsplan hoofdweg 112 zegveld

PDF iconwijzigingsplan hoofdweg 112 zegveld verbeelding

PDF iconPDF iconontwerp besluit omgevingsvergunning (olo3181033)

PDF icontekeningen omgevingsvergunning

PDF iconaanvraag omgevingsvergunning