Vastgesteld bestemmingsplan Snellerpoort

Vastgesteld bestemmingsplan Snellerpoort

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

 

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan “Snellerpoort Woerden (woongebied)” gewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.bpsnellerpoort-bVA1). Tevens zijn op 23 maart 2021 de benodigde hogere waarden Wet geluidhinder door het college van B&W vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan. Overeenkomstig artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het vaststellingsbesluit op 3 juni 2021 verzonden aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht. GS heeft op 16 juni 2021 aangegeven geen gebruik te maken van het wettelijke instrumentarium overeenkomstig artikel 3.8 lid 6 Wro en in te stemmen met het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Plangebied en doel

Het plangebied betreft het terrein dat als volgt wordt begrensd: aan de noordzijde het spoor, aan de westzijde de Minkemalaan, aan de zuidzijde de Steinhagenseweg en aan de oostzijde het Minkemacollege. Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch planologisch kader voor de voorgenomen bouw van maximaal 800 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen en water.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder loopt van donderdag 1 juli t/m woensdag 11 augustus 2021 (6 weken).

 

Stukken inzien

Op deze pagina zijn de planregels, de toelichting en verbeelding van het bestemmingsplan als PDF toegevoegd. Het volledige bestemmingsplan met alle bijlagen kunt u vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl als u zoekt op plannummer NL.IMRO.0632.bpsnellerpoort-bVA1. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd alsmede als PDF op deze pagina toegevoegd.

 

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. Daarom ligt ook het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage.

 

Beroep instellen

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of besluit Hogere waarde beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad respectievelijk het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare stukken

-           Besluit gemeenteraad vaststelling bestemmingsplan 01.06.2021

-           Regels (PDF)

-           Bijlagen bij de regels (PDF)

-           Toelichting (PDF)

-           Verbeelding (plankaart) (PDF)

-           Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 23.03.2021 (PDF)

Kijk voor het volledige bestemmingsplan inclusief alle bijlagen op www.ruimtelijkeplannen.nl en zoek op plannummer NL.IMRO.0632.bpsnellerpoort-bVA1.