Vastgesteld bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E

Vastgesteld bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E

Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

Tevens heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Geestdorp 30D en 30E vastgesteld

Op 8 juni 2021 zijn de benodigde hogere waarden Wet geluidhinder door het college van B&W vastgesteld.

 

 

Plangebied en doel 

 

Het plangebied betreft de gronden ten oosten van het perceel Geestdorp 30 C in Woerden. Doel van het plan is de realisatie van twee woningen mogelijk te maken mrt de daarbij behorende landschappelijke inpassing. Hiervoor is een nieuwe bestemming nodig. De te wijzigen bestemming is “Bedrijf”. Het beeldkwaliteitsplan bevat de stedenbouwkundige randvoorwaarden en wordt onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan is tevens als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

 

 

Inzage, beroep, schorsing

 

Het bestemmingsplan ligt ter inzage donderdag 22 juli t/m woensdag 1 september 2021. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of besluit Hogere waarde beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Een beeldkwaliteitsplan is een beleidsregel. Tegen een beleidsregel is na vaststelling door de gemeenteraad geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad respectievelijk het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

 

Beschikbare documenten

 

Hieronder vindt u pdf bestanden van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken. Het originele bestemmingsplan is  raadpleegbaar via  www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam van het bestemmingsplan of het identificatienummer NL.IMRO.0632.BPGEESTDORP30D-bVA1

 

Bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E

 

Raadsbesluit

 

Verbeelding

 

Afzonderlijke bijlagen regels

Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Geestdorp 30d en 30e, Gemeente Woerden, d.d. 27 juli 2020

Bijlage 2 Inrichtingsplan, d.d. 31 mei 2021

Bijlage 3 Staat van bedrijfsactiviteiten

 

Toelichting

 

Afzonderlijke bijlagen toelichting

Bijlage 1: Notitie kwaliteitsverbetering, KuiperCompagnons, d.d. 8 november 2019

Bijlage 2: Archeologisch vooronderzoek, Vestigia, d.d. 13 mei 2019

Bijlage 3: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai bestemmingsplan ‘Geestdorp 30D’, KuiperCompagnons, d.d. 6 oktober 2020

Bijlage 4: Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740, Terra Milieu, rapportnr.: 17-435, d.d. 12 oktober 2017

Bijlage 5: Actualisatie verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740, Terra Milieu, rapportnr. 20-202, d.d. 23 juli 2020

Bijlage 6: Quickscan flora en fauna Geestdorp 30 te Woerden, NWC Advies, kenmerk P20-115, d.d. juli 2020

Bijlage 7: Stikstofdepositie-onderzoek bestemmingsplan "Geestdorp 30D", KuiperCompagnons, rapportnr.: 617.107.00, d.d. 3 november 2020

Bijlage 8: Vestigia (31 mei 2021) Archeologisch vooronderzoek [V2104]

Bijlage 9: IDDS (16 april 2021) Tussentijdse notitie ecologie

Bijlage 10: publicatie ontwerpbestemmingsplan

 

 

Beeldkwaliteitsplan

 

Beeldkwaliteitsplan Geestdorp30D en 30E

 

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

 

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder