Toepassing Coördinatieverordening Van Teylingenweg 74 in Kamerik

ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning, ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en m.e.r. beoordeling

Van 25 april tot en met 5 juni 2019 ligt voor iedereen ter inzage:
• m.e.r. beoordelingsbesluit;
• het ontwerp bestemmingsplan 'Van Teylingenweg 74 in Kamerik' (planidentificatie NL.IMRO.0632.VanTeylingenweg74-bOW1 );
• de hieraan gerelateerde ontwerp omgevingsvergunning (OLO4039781);
• het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

 

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Van Teylingenweg 74 in Kamerik. Het beoogde gebruik van het perceel is wonen. Hiervoor is een nieuwe bestemming nodig. De te wijzigen bestemming is "Recreatie".

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Gemeentehuis inzien, bezoekadres De Bleek 14 in Woerden. Onder aan de pagina zijn de stukken in te zien of te downloaden. Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijze

Van toepassing is de coördinatieregeling. In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.
• Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan kunt u richten aan de Gemeenteraad Woerden:
• Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot de ontwerp omgevingsvergunning en hogere waarde geluid kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lacroix via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Beschikbare documenten ontwerp bestemmingsplan:

PDF iconOntwerp raadsbesluit
PDF iconmandaatbesluit
PDF iconToelichting
• Bijlage 1 PDF iconVerkennend bodemonderzoek
• Bijlage 2 PDF iconquickscan ecologie
• Bijlage 3 PDF iconakoestisch onderzoek
• Bijlage 4 PDF iconarcheologisch bureauonderzoek
• Bijlage 5 PDF icononderzoek milieuzonering
• Bijlage 6 PDF icon(samenvatting) watertoets
PDF iconRegels
PDF iconVerbeelding

 

Overige documenten

PDF iconAanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling (bijlage 7)
PDF iconbesluit m.e.r. – beoordeling
PDF iconontwerp besluit hogere waarde vanteylingenweg74.pdf
PDF iconOntwerp omgevingsvergunning (bijlage 9)
PDF iconOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
PDF iconPubliceerbare aanvraag omgevingsvergunning
PDF iconNieuwe toestand
PDF iconInrichtingsplan