Structuurvisie Middelland-Noord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken bekend dat op 14 november 2019 de gemeenteraad de structuurvisie 'Middelland-Noord' heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat het noordelijk deel van het bedrijventerrein Middelland, begrensd door de spoorlijn Utrecht - Den Haag/Rotterdam en de Middellandbaan.

De structuurvisie is opgesteld voor de transformatie van Middelland-Noord en is een vervolg op de in juni 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Middelland. De ontwikkelingsvisie vormt de basis voor de transformatie van het noordelijk deel
van Middelland naar nieuw gemengd stedelijk woongebied. Ter uitwerking van de visie zijn nadere spelregels opgenomen in een Ontwikkelingskader Middelland, zodat een eenduidig kader voor de transformatie van Middelland-Noord ontstaat.
De structuurvisie Middelland-Noord bestaat uit de Ontwikkelingsvisie Middelland en het Ontwikkelingskader Middelland-Noord en heeft als bijlagen de Woonvisie Woerden Middelland-Noord, de Parkeervisie Middelland-Noord en de Nota Reserve Gebiedsfonds Middelland.

 

Inzien

De structuurvisie en bijbehorende relevante stukken kunt u vanaf 19 december inzien bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak).

U kunt de stukken tevens onderaan deze pagina vinden in pdf-formaat.

Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale planidentificatie is: NL.IMRO.0632.svmiddellandnoord-va01.

 

Geen bezwaar en beroep

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en daarom kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

 

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Woerden, 18 december 2019

 

Beschikbare documenten

PDF iconstructuurvisie middelland-noord - november 2019

PDF iconbijlage 1 woonvisie middelland-noord november 2019

PDF iconbijlage 2 parkeervisie middelland-noord november 2019

PDF iconbijlage 3 nota reserve gebiedsfonds middelland november 2019