structuurvisie middelland-noord

De ontwikkelingsvisie vormt de basis voor de transformatie van het noordelijk deel van Middelland naar nieuw gemengd stedelijk woongebied. Deze gebiedstransformatie vindt op een organische wijze plaats, waarbij primair aangesloten wordt bij initiatieven van eigenaren.

In juni 2017 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Middelland vastgesteld. Die ontwikkelingsvisie vormt de basis voor de transformatie van het noordelijk deel van Middelland naar nieuw gemengd stedelijk woongebied. Deze gebiedstransformatie vindt op een organische wijze plaats, waarbij primair aangesloten wordt bij initiatieven van eigenaren. De nu voorliggende ontwerp-structuurvisie Middelland-Noord bundelt diverse documenten die kader stellend zijn voor de verdere ontwikkeling van Middelland-Noord tot gemengd stedelijk woongebied:

Bijlagen bij structuurvisie:

  1. PDF iconWoonvisie Woerden Middelland-Noord;
  2. PDF iconParkeervisie Woerden Middelland-Noord;
  3. PDF iconNota Reserve Gebiedsfonds Middelland met daarin opgenomen de financiële spelregels.

 

Ontwerp structuurvisie

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ontwerp structuurvisie ‘Middelland-Noord’ gedurende zes weken ter inzage ligt met ingang van 14 februari 2019.

 

Inzien

De genoemde ontwerp structuurvisie en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het gemeentehuis inzien. Vanwege de renovatie van het gemeentehuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10. Ook kunt u de stukken hier op deze pagina downloaden.

 

Zienswijzen

Gedurende termijn van zes weken bestaat de gelegenheid voor een ieder om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders.

 

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot ‘ontwerp structuurvisie Middelland-Noord’ kunt u richten aan de Gemeenteraad Woerden:

t.a.v. team Ruimtelijke plannen

Postbus 45

3440 AA Woerden

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Kapaan via telefoonnummer 14 0348.

Voor algemene vragen of meer informatie over de plannen kunt u ook bij hem terecht.

 

 13 februari 2019