Ontwerpbestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied)

Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch planologisch kader voor de voorgenomen bouw van maximaal 800 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen en water. Het beoogde aantal woningen (800) is ook met de uitbreiding van het plangebied ongewijzigd.

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat met ingang van donderdag 1 oktober 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

-             het ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden (woongebied)’ met planidentificatie NL.IMRO.0632.bpsnellerpoort-bOW1;

-             het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

 

Plangebied en doel

Het plangebied betreft het terrein dat als volgt wordt begrensd: aan de noordzijde het spoor, aan de westzijde de Minkemalaan, aan de zuidzijde de Steinhagenseweg en aan de oostzijde het Minkemacollege. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is het perceel aan de Cattenbroekerdijk 1 (bouwveld B0) aan het plangebied toegevoegd voor woningbouw. De nieuwe Beneluxlaan is als gevolg hiervan verder oostwaarts geprojecteerd op het oostelijk deel van het perceel Cattenbroekerdijk 1.

 

Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch planologisch kader voor de voorgenomen bouw van maximaal 800 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen en water. Het beoogde aantal woningen (800) is ook met de uitbreiding van het plangebied ongewijzigd.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden (woongebied)’ met de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 1 oktober tot en met woensdag 11 november 2020.

U kunt de stukken vinden op deze pagina, onder het kopje beschikbare documenten.

Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek daarbij op de planidentificatie NL.IMRO.0632.bpsnellerpoort-bOW1.

Een papieren exemplaar is in de hal van het gemeentehuis in te zien. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen voor inzage indien dit noodzakelijk is.

 

Besluit hogere waarden

Vanwege het spoor en het wegverkeer op de Steinhagenseweg/Beneluxlaan wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. Het voornemen is om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen voor het plan.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat er zich door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

 

De Gemeenteraad van Woerden,

t.a.v. team Ruimtelijke Plannen

Postbus 45

3440 AA Woerden

 

De zienswijze die betrekking heeft op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, via hetzelfde postadres.

Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden (woongebied)’ of het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden door de gemeenteraad behandeld. Zienswijzen op een ontwerp besluit hogere waarden door burgemeester en wethouders. U kunt geen zienswijze indienen via de e-mail. Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD). Vul bij het veld “adres/locatie” de naam van het bestemmingsplan in.

 

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u binnen dezelfde termijn van maandag

tot en met donderdag telefonisch een afspraak maken via de projectsecretaris W. Steffens via ons

algemene telefoonnummer 14 0348.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze publicatie, dan kunt u tevens contact opnemen met mevrouw W. Steffens via snellerpoort@woerden.nl

 

Beschikbare documenten

-        PDF iconRegels 

-        PDF iconToelichting 

-        PDF iconVerbeelding (plankaart) 

 

Bijlagen bij de regels

-        PDF iconBijlage regels 1 - staat van bedrijfsactiviteiten

-        PDF iconBijlage regels 2 - Erfbebouwingsregeling Woerden

 

Bijlagen bij de toelichting

-        PDF iconBijlage 1 Stedenbouwkundig Plan 01.10.2019

-        PDF iconBijlage 2 Trillingenonderzoek 29.04.2008

-        PDF icon Bijlage 3 Trillingenonderzoek 08.06.2020

-        PDF iconBijlage 4 Akoestisch onderzoek Cauberg Huygen 08.09.2020

-        PDF iconBijlage 5 Onderzoek stikstofdepositie 29.06.2020

-        PDF iconBijlage 6 Quick scan flora en fauna 15.03.2019

-        PDF iconBijlage 7 Verkennend bodemonderzoek 2008

-        PDF iconBijlage 8 Onderzoek niet gesprongen explosieven 04.11.2019

-        PDF iconBijlage 9 QRA Snellerpoort 25.05.2020

-        PDF iconBijlage 10 Verantwoording groepsrisico 25.05.2020

-        PDF iconBijlage 11 Bezonningsstudie 28.05.2020

-        PDF iconBijlage 12 Windhinderonderzoek 18.11.2019

-        PDF iconBijlage 13 Ontheffing Wet natuurbescherming 25.02.2020

-        PDF iconBijlage 14 Archeologisch bureau onderzoek 10.04.2020

-        PDF iconBijlage 15 Verkeersonderzoek 31.03.2020

-        PDF iconBijlage 16 Bodemonderzoek Snellerpoort 19.05.2020

-        PDF iconBijlage 17 Eindverslag inspraak, vooroverleg 28.05.2020

-        PDF iconBijlage 18 Bodemonderzoek Cattenbroekerdijk 1 - 20.05.2020

-        PDF iconBijlage 19 m.e.r. beoordelingsnotitie 30.04.2020

-        PDF iconBijlage 20 Quick scan ecologie Cattenbroekerdijk 1 17.02.2020

PDF iconOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder