Ontwerpbestemmingsplan Houttuinlaan 3

Met ingang van 3 september ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage:

  • het ontwerpbestemmingsplan 'Houttuinlaan 3' (met digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.houttuinlaan3-bOW1);
  • het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Plangebied en doel

Het perceel van het voormalige kantoor van de vakbond FNV wordt getransformeerd naar een woongebied. In de beoogde situatie worden maximaal 265 appartementen gerealiseerd, bestaande uit zes appartementengebouwen en een parkeergebouw. De appartementengebouwen worden gerealiseerd in verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw vormt een bebouwingsaccent van 11 bouwlagen. De overige gebouwen bestaan uit 5 tot 6 bouwlagen. Daarnaast wordt een mobiliteits-hub gerealiseerd dat grotendeels bestaat uit een gemeenschappelijke parkeergarage van 4 lagen en kleinschalige voorzieningen. De ruimte tussen de gebouwen wordt zoveel mogelijk groen ingericht.
Voor deze nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan 'Houttuinlaan 3' ligt met de bijbehorende stukken ter inzage van 3 september tot en met 14 oktober 2020.

 

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode onderaan deze pagina inzien, onder: Beschikbare documenten.
U kunt het bestemmingsplan tevens inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Daarnaast kunt u de stukken inzien in de hal van het gemeentehuis (tijdens openingstijden). Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is.

 

Besluit hogere waarden

Vanwege het spoor- en het wegverkeer wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen grote milieueffecten te verwachten zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij:

 

De Gemeenteraad van Woerden,
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

 

Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan Houttuinlaan 3 of het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden door de gemeenteraad behandeld. Zienswijzen op een ontwerp besluit hogere waarden door burgemeester en wethouders.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een belafspraak maken met mevrouw Ten Westenend of de heer Van Lemmen via het algemene telefoonnummer 14 0348.

 

Informatiebijeenkomst

Gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft er geen informatiebijeenkomst plaatsgevonden tijdens de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan.
Er wordt tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan daarom alsnog een informatiebijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 10 september 2020 in KAS Meeting - Eventlocatie op het adres De Bleek 13 in Woerden.
De bijeenkomst vindt plaats vanaf 18:00 uur. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus dient u zich vooraf, uiterlijk dinsdag 8 september, aan te melden via het emailadres:
nieuw-middelland@woerden.nl. U dient daarbij aan te geven met hoeveel personen u aanwezig bent.
Woensdag 9 september krijgt u vervolgens nader bericht over het tijdslot wanneer u welkom bent. Dit is afhankelijk van hoeveel personen zich hebben aangemeld.

 

Beschikbare documenten

PDF iconEindverslag Beantwoording inspraak- en overlegreacties voorontwerp bestemmingsplan

PDF iconOntwerp besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder

PDF iconOntwerpbestemmingsplan inclusief toelichting, regels, bijlage bij de regels en analoge verbeelding

• bijlagen toelichting bestemmingsplan, inclusief onderzoeken en beeldkwaliteitsplan:


o PDF iconBijlage 1 – Schaduwstudie maand december
o PDF iconBijlage 2 – Onderbouwing parkeren maximale mogelijkheden
o PDF iconBijlage 3 – Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan
o PDF iconBijlage 4 – Akoestisch onderzoek
o PDF iconBijlage 5 – Bepalen schermhoogtes woontorens 1
o PDF iconBijlage 6 – Bepalen schermhoogtes woontorens 2
o PDF iconBijlage 7 – Risicoberekeningen spoor
o PDF iconBijlage 8 – Beperkte verantwoording groepsrisico externe veiligheid
o PDF iconBijlage 9 – Verkennend bodemonderzoek 9 februari 2017
o PDF iconBijlage 10 – Verkennend bodemonderzoek 30 augustus 2017
o PDF iconBijlage 11 – Aanvulling verkennend bodemonderzoek 9 april 2019
o PDF iconBijlage 12 – Aanvullend asbest- en pfas onderzoek
o PDF iconBijlage 13 – QuickScan Flora en Fauna
o PDF iconBijlage 14 – Onderzoek stikstofdepositie
o PDF iconBijlage 15 – Vleermuis onderzoek
o PDF iconBijlage 16 – Activiteitenplan vleermuizen
o PDF iconBijlage 17 – Onderzoek waterhuishouding
o PDF iconBijlage 18 – Archeologisch bureauonderzoek
o PDF iconBijlage 19 – Inventariserend archeologisch veldonderzoek