Ontwerp wijzigingsplan Oude Meije 18/22 met gecoördineerde omgevingsvergunning

Ontwerp wijzigingsplan met gecoördineerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
1. Het ontwerp wijzigingsplan 'Oude Meije 18 en 22'.
2. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3386677.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is het verwisselen van de eerste en tweede bedrijfswoning, zodat de woning Oude Meije 22 kan worden uitgebreid.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het plan ligt ter inzage van 12 juli t/m 22 augustus 2018. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. kunt u de stukken inzien in de hal van het stadhuis (De Bleek 10).

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail. Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman dan wel mevrouw Jansen via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hen terecht.

 

Beschikbare bestanden

Wijzigingsplan

PDF iconontwerpbesluit

PDF iconwijzigingsplan

PDF iconbijlage 1 verbeelding detailkaart 8

PDF iconbijlage 2 verbeelding detailkaart 8a

 

Vergunning

PDF iconontwerpvergunning

PDF iconbouwtekeningen

PDF icondetailtekeningen en 3d