Ontwerp wijzigingsplan Milandweg 52

met gecoördineerde omgevingsvergunning en hogere waarde

Doel van het plan is de herbouw van een woning en een brug op het perceel Milandweg 52 in Zegveld. De wijziging betreft het aanpassen van het aanduidingsvlak burgerwoning op de verbeelding van het bestemmingsplan.

 

Inzien

 

Vanaf donderdag 28 februari t/m 10 april 2019 ligt het ontwerp wijzigingsplan ter inzage. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u vinden onder aan deze pagina. De stukken zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en hebben het planidentificatienummer NL.IMRO.0632.WPMilandweg52-bOW1 Ook kunt u de stukken inzien in de hal van het stadhuis (De Bleek 10).

 

Zienswijze

 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lacroix dan wel de heer Voorend via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hen terecht. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail. Wel is het mogelijk om digitaal een zienswijze indien te dienen via onze website (met DigiD).

 

Beschikbare documenten

 

PDF iconVerbeelding ontwerp wijzigingsplan

PDF iconToelichting ontwerp wijzigingsplan

PDF iconRegels ontwerp wijzigingsplan

PDF iconOntwerp omgevingsvergunning

PDF iconOntwerp hogere waarde Wet geluidhinder

PDF iconBodemonderzoek

PDF iconAkoestisch onderzoek

PDF iconOntwerpbesluit wijzigingsplan