Ontwerp wijzigingsplan Milandweg 34

Doel van het plan is het vervangen van de bestaande woning Milandweg 34 door een nieuwe woning.

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 23 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  1. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Milandweg 34’.
  2. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3665599.

Plangebied en doel

Doel van het plan is het vervangen van de bestaande woning Milandweg 34 door een nieuwe woning.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het plan ligt ter inzage van23 augustus t/m 3 oktober 2018. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u  onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt  u de stukken inzien in de hal van het stadhuis (De Bleek 10).

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail. Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD).

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman dan wel mevrouw Jansen via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hen terecht.

 

Downloaden


Omgevingsvergunning

 

Wijzigingsplan