Ontwerp wijzigingsplan Landelijk Gebied WKZ, Hoofdweg 112 Zegveld met omgevingsvergunning

De woning wordt vergroot door middel van een uitbouw van 3 meter richting de Hoofdweg.

Ontwerp ‘Wijzigingsplan Hoofdweg 112 Zegveld’ met gecoördineerde omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 november 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  1. Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, Wijzigingsplan Hoofdweg 112 Zegveld’ met het planidentificatienummer NL.IMRO.0632.hoofdweg112Zegveld-bow1
  2. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3181033 voor het herbouwen van de woning met bijgebouw.

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Hoofdweg 112 in Zegveld. De woning wordt vergroot door middel van een uitbouw van 3 meter richting de Hoofdweg. De voorziene uitbouw ligt niet binnen het bouwvlak. Door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid ex. artikel 32.7 sub a van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden, Kamerik, Zegveld kan het bouwvlak met maximaal 10% worden vergroot. In combinatie met de algemene afwijkingsbevoegdheid ex. artikel 31 lid 1 onder d (overschrijding bouwvlak met maximaal 2 meter) kan het bouwplan vergund worden met een omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning (OLO3181033) gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het ontwerp-wijzigingsplan (bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding) en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met de bijbehorende stukken van 9 november 2017 tot en met 20 december 2017 ter inzage bij het omgevingsloket (op afspraak)  in het gemeentehuis, Blekerijlaan 14 in Woerden.

De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via onderstaande pdf bestanden.

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Onder vermelding van ‘Wijzigingsplan Hoofdweg 112” verzoeken wij in uw brief per onderdeel duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-wijzigingsplan of op de ontwerp omgevingsvergunning. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 14 0348, informeren naar de heer Jutstra) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail.

 

Beschikbare documenten

 

PDF iconontwerp wijziginsgplan hoofdweg 112 zegveld NL.IMRO.0632.hoofdweg112Zegveld-bow1

PDF iconontwerp wijziginsgplan hoofdweg 112 zegveld verbeelding

PDF iconontwerp besluit omgevingsvergunning (olo3181033)

PDF icontekeningen omgevingsvergunning

PDF iconinstemming buren