Ontwerp - omgevingsvergunning Plaatsen van een terrasoverkapping ter plaatse van het Meer van Annecy

ontwerp - omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning (OLO4078413) ter plaatse van het Meer van Annecy 20 in Woerden, is ontvangen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a)
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c)

 

De aanvraag betreft het plaatsen van een aluminium terrasoverkapping met zonwering en schuiframen.

 

Op het perceel is de beheersverordening "Waterrijk Woerden" van toepassing. Het perceel heeft de bestemming "Groenvoorzieningen" en heeft tevens de aanduiding "Terras".
De aanvraag is in strijd met artikel 3.3 van de beheersverordening, omdat er op gronden met de bestemming "Groenvoorzieningen" uitsluitend andere bouwwerken - geen gebouwen - mogen worden gebouwd. De voorgenomen aluminium terrasoverkapping met zonwering en schuiframen is conform artikel 1 van de beheersverordening als een gebouw aan te merken en géén ander bouwwerk.

 

Burgemeester en wethouders overwegen medewerking te verlenen aan voornoemde activiteit op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Een specifieke verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is niet vereist omdat deze aanvraag valt onder de reeds door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders als bedoeld in de algemene verklaring van geen bedenkingen.

 

Inzien

De ontwerp - omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, ligt ter inzage van donderdag 6 juni 2019 tot en met woensdag 17 juli 2019 in het stadhuis bij het Omgevingsloket (op afspraak).

De stukken zijn tevens te raadplegen onderaan deze pagina.

 

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA te Woerden.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 14 0348) een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend of de heer Chaudron.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconpubliceerbare aanvraag

PDF iconontwerp - vergunning

PDF iconruimtelijke onderbouwing

PDF icontekening situatie

PDF icontekening gevels plattegrond

PDF iconconstructie glas dikte berekening

PDF iconconstructie overkapping

PDF iconconstructieberekeningen