Ontwerp bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik

Het ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik' voor een ieder ter inzage ligt van 6 augustus t/m 30 september 2020. In verband met de zomerperiode is de wettelijk termijn van 6 weken verlengd met 2 weken.

Plangebied en doel

Op de plek van de voormalige Eben Haëzerschool aan de Mijzijde 88A en van de Wijde Blik locaties aan de Mijzijde 76A en Overstek 1 wordt woningbouw mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig.
Er worden twee bestemmingsplannen opgesteld: één voor de beide Wijde Bliklocaties en één voor de Eben Haëzer-locatie. Het ontwerpbestemmingsplan voor de Eben Haëzer-locatie wordt naar verwachting dit najaar ter inzage gelegd.

 

Voor de Wijde Blik locatie Mijzijde 76A is de mogelijkheid opgenomen om minimaal 15 en maximaal 24 woningen te realiseren. Voor de Wijde Blik locatie Overstek 1 is de mogelijkheid opgenomen om minimaal 24 en maximaal 40 woningen te realiseren.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingplan blijkt dat er geen grote milieueffecten te verwachten zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik' en de bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens bovengenoemde periode inzien onderaan deze pagina (pdf versie) en via www.ruimtelijkeplannen.nl (digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.bpMijz76AOverst1Ka-bOW1).
Een papieren exemplaar is in de hal van het gemeentehuis in te zien. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is.

 

Zienswijzen bestemmingsplan

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij:
De Gemeenteraad van Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik'.

 

U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail. Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD).

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend of mevrouw Van Heck via telefoonnummer 14 0348.

 

Beschikbare documenten

PDF iconToelichting

PDF iconRegels

PDF iconVerbeelding

PDF iconNota van beantwoording Inspraak- en Vooroverlegreacties

PDF iconOntwerpbesluit

 

Bijlagen:

-PDF iconBijlage 1 – Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

-PDF iconBijlage 2 – Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van: Mijzijde 76A te Kamerik

-PDF iconBijlage 3 – Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van: Overstek 1 te Kamerik

-PDF iconBijlage 4 – Samenvatting Digitale Watertoets

-PDF iconBijlage 5 – Nader ecologisch onderzoek incl. quickscan Wet natuurbescherming

-PDF iconBijlage 6 – Provincie Utrecht, Ontheffing Wet natuurbescherming

-PDF iconBijlage 7 – Notitie vormvrij-mer beoordeling

-PDF iconBijlage 8 – Notitie stikstofdepositieberekening

-PDF iconBijlage 9 - Archeologisch onderzoek

-PDF iconBijlage regels – staat van bedrijfsactiviteiten bij woningen