Ontwerp bestemmingsplan Hof van Harmelen

Ontwerpbestemmingsplan Hof van Harmelen

Toepassing Coördinatieverordening Hof van Harmelen in Woerden ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning  en m.e.r. beoordeling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de toekomstige bouw van 96 woningen Hof van Harmelen geen milieueffectrapport wordt gemaakt en dat dit besluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt van 8 april tot en met 19 mei 2021. Uit de bij het besluit behorende aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling blijkt dat met realisatie van 96 woningen Hof van Harmelen in Woerden geen sprake is van bijzondere omstandigheden die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse en dat geen m.e.r. (-beoordeling) noodzakelijk is.

 

Toepassing Coördinatieverordening

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

-          M.e.r.-beoordelingsbesluit

-          Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Harmelen’ inclusief beeldkwaliteitsplan (planidentificatie NL.IMRO.0632.hofvanharmelen-bOW1)

-          De hieraan gerelateerde ontwerp omgevingsvergunningen (OLO4956867, OLO4927359 en OLO 5482855).

Plangebied en doel

Voor de locatie Hof van Harmelen zijn woningbouwplannen voorzien. Er worden maximaal 96 woningen ontwikkeld. De locatie grenst aan de zuidzijde aan de Tuinderij, aan de oostzijde aan de bebouwing van de Schoollaan en de Ambachtsheerelaan. De west- en noordzijde worden begrensd door een watergang en in het noorden van het plangebied zijn twee bedrijven gevestigd. Voor deze nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende relevante stukken (inclusief beeldkwaliteitsplan), ontwerp omgevingsvergunningen en m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u tijdens de genoemde termijn inzien op www.woerden.nl > inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632.hofvanharmelen-bOW1.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u per post indienen gericht aan de Gemeenteraad Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden o.v.v. zienswijze ‘ontwerp bestemmingsplan Hof van Harmelen’ en uw email-adres.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels uw digid. Zie zienswijze indienen. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning. Zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan worden door de gemeenteraad behandeld. Zienswijzen tegen een ontwerpbesluit omgevingsvergunning, worden door burgemeester en wethouders behandeld.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Dikmans via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

 

Geen verkoopinformatie

Er is géén verkoopinformatie beschikbaar over de toekomstige woningen. Wie interesse heeft in een woning, kan kijken op www.bunnik-projekten.nl en www.tetteroo.nl

 

Planning

De planning van het project ziet er op dit moment als volgt uit:

 

Besluit college B&W ontwerp bestemmingsplan

april 2020

Inspraak ontwerp bestemmingsplan (6 weken)

april – mei 2020

Zienswijzenrapportage

mei - september 2020

Vaststelling door college B&W

september – oktober 2020

Vaststelling door gemeenteraad

november 2021

Beroepstermijn (6 weken)

december 2021 - februari 2022

 Ontwerpbesluiten behorende bij Hof van Harmelen: