Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Met ingang van 3 oktober 2019 ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

- het ontwerpbestemmingsplan 'Herontwikkelingslocatie Witt' (planidentificatie NL.IMRO.0632.witt-ow01);
- het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

 

Plangebied en doel

Het perceel van het voormalig terrein van het tuincentrum aan de Johan de Wittlaan 6-8, wordt herontwikkeld naar een woongebied.
In de beoogde situatie worden maximaal 117 woningen gerealiseerd, bestaande uit grondgebonden woningen en drie appartementengebouwen. De appartementengebouwen worden gerealiseerd aan de spoorzijde van het gebied in verschillende hoogtes van 5 tot 10 bouwlagen. De grondgebonden woningen en de appartementen zullen van elkaar worden gescheiden door een groenstrook met een fietsverbinding. Voor de nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan 'Herontwikkelingslocatie Witt' ligt met de bijbehorende stukken ter inzage van 3 oktober tot en met 13 november 2019.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.
U kunt de stukken tevens vinden onderaan deze pagina, onder Beschikbare documenten.
Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Besluit hogere waarden

Vanwege het spoor en het wegverkeer op de Utrechtseweg en de Vossenschanslaan wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij:

De Gemeenteraad van Woerden,
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

 

Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt of het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden door de gemeenteraad behandeld. Zienswijzen op een ontwerp besluit hogere waarden door burgemeester en wethouders.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend of de heer Barelds via telefoonnummer 14 0348.

 

Beschikbare documenten

PDF icontoelichting

PDF iconregels

PDF iconverbeelding

PDF iconontwerp raadsbesluit

PDF iconbeantwoording inspraakreacties (geanonimiseerd)

PDF iconontwerpbesluit hogere waarde

 

bijlage bij de regels

PDF iconbijlage 1 staat van bedrijfsactiviteiten woningen

 

bijlagen bij de toelichting

PDF iconbijlage 1 - omgevingskwaliteit

PDF iconbijlage 2 - akoestisch onderzoek

PDF iconbijlage 3 - milieukundig bodemonderzoek

PDF iconbijlage 4 - trillingsonderzoek

PDF iconbijlage 5 - luchtkwaliteit

PDF iconbijlage 6 - externe veiligheid

PDF iconbijlage 7 - bijdrage verantwoording groepsrisico

PDF iconbijlage 8 - explosieven

PDF iconbijlage 9 - waterparagraaf

PDF iconbijlage 10 - ecologie

PDF iconbijlage 11 - rugstreeppad

PDF iconbijlage 12 - update ecologische quick-scan

PDF iconbijlage 13 - archeologie

PDF iconbijlage 14 - bedrijven en milieuzonering

PDF iconbijlage 15 - stikstofdepositie

PDF iconbijlage 16 - beoordeling milieueffectrapportage

PDF iconbijlage 17 - intrekking rugstreeppad ontheffing