Ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E

Ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E, ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en m.e.r. beoordeling. Beeldkwaliteitsplan Geestdorp 30D en 30E.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Geestdorp 30D en 30E' met identificatienummer NL.IMRO.0632.BPGEESTDORP30D-bOW1 ter inzage ligt van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021. Tevens ligt ter inzage het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en m.e.r. beoordelingsbesluit. Het beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage van 24 december tot en met 6 januari 2021.

 

Plangebied en doel

Het plangebied betreft de gronden ten oosten van het perceel Geestdorp 30 C in Woerden. Doel van het plan is de realisatie van twee woningen mogelijk te maken mrt de daarbij behorende landschappelijke inpassing. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. De te wijzigen bestemming is "Bedrijf".

Uit de bij het besluit behorende aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Bestemmingsplan "Geestdorp 30D en 30E" kan worden geconstateerd dat met realisatie van twee woningen naast het perceel Geestdorp 30C in Woerden de nadelige effecten te reguleren zijn en dat een uitgebreide m.e.r.-beoordeling of het opstellen van een MER in deze niet zinvol en/of noodzakelijk is.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan, ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder, m.e.r. beoordelingsbesluit, beeldkwaliteitsplan en de bij het ontwerp besluiten behorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn inzien op www.woerden.nl > inwoner > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. U kunt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632.BPGEESTDORP30D-bOW1. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Lacroix via telefoonnummer 0348-428889.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen onder vermelding van 'Ontwerp bestemminsplan Geestdorp 30D en 30E' en/of 'Beeldkwaliteitsplan Geestdorp 30D en 30E" kunt u indienen bij: Gemeenteraad Woerden.

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot de ontwerp omgevingsvergunning en hogere waarde geluid kunt u, onder vermelding van 'Ontwerp Hogere waarde bestemmingsplan Geestdorp 30D' richten aan het College van burgemeester en wethouders. Post adres, Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440AA Woerden.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lacroix via telefoonnummer 348-428889. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Beschikbare documenten

Ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E
PDF iconToelichting en regels
PDF iconVerbeelding
PDF iconBijlagen toelichting

 

PDF iconAanmeldnotitie m.e.r. beoordeling

PDF iconOntwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

PDF iconBeeldkwaliteitsplan