Ontwerp bestemmingsplan Den Oudsten

De gemeente heeft het ontwerp bestemmingsplan voor de woningbouw Den Oudsten, inmiddels bekend onder de naam Hof van Leyland, ter visie gelegd.

In 2001 heeft het bedrijf Den Oudsten aan de Utrechtseweg in Woerden haar deuren gesloten. Sindsdien is het terrein niet meer in gebruik. De bedoeling is het voormalig terrein van Den Oudsten te transformeren tot een woonbuurt met hofjes met maximaal 175 woningen.

 

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings­plan ‘Herontwikkeling Den Oudsten’ met identificatienummer NL.IMRO.0632.DenOudsten-ON01 gedurende zes weken ter inzage ligt van 17 augustus tot en met 27 september 2018.

 

Ontwerp besluit hogere waarden geluid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden geluid eveneens gedurende zes weken binnen de genoemde termijn van 17 augustus tot en met 27 september 2018 ter inzage ligt o.g.v. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder.

 

Bedrijventerrein Breeveld

Tegelijkertijd wordt ook het naastgelegen bestemmingsplan “Bedrijventerrein Breeveld” aangepast met een partiële herziening. Om de ontwikkeling van het Den Oudsten-terrein tot woningbouw mogelijk te kunnen maken en ter plaatse een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners te waarborgen is noodzakelijk de bedrijfscategorie van de gronden met een bedrijfsbestemming die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Breeveld aan te passen van bedrijfscategorie 3.2 naar 3.1. Hiervoor is een aparte publicatie gedaan.

 

Inzien

Het genoemde ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden geluid en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10. Ook kunt u de stukken downloaden onder aan dit bericht. Naast het stadhuis en onze website kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende termijn van zes weken van 17 augustus tot en met 27 september bestaat de gelegenheid voor een ieder om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders.

 

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot ‘ontwerp Den Oudsten’ kunt u richten aan de Gemeenteraad Woerden en schriftelijke zienswijzen met betrekking tot ‘hogere waarden geluid’ kunt u richten aan het College van B&W, op het volgende adres:

t.a.v. team Ruimtelijke plannen

Postbus 45

3440 AA Woerden

 

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken mevrouw Van Galen via telefoonnummer 14 0348.

Voor algemene vragen of meer informatie over de plannen kunt u ook bij haar terecht.

 

Documenten behorende bij het Ontwerp Bestemmingsplan