Ontwerp bestemmingsplan Bedrijfsterrein Ouwejan & De Bruijn

(Hoofdweg 177)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Bedrijfsterrein Ouwejan & De Bruijn' met identificatienummer NL.IMRO.0632.bedrijfsterreinOdB-bow1 ter inzage ligt van 25 juli tot en met 4 september 2019.

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het bestaande grondbedrijf op het perceel Hoofdweg 177 T bij Zegveld. De uitbreiding vindt plaats achter de woning Hoofdweg 177A, aansluitend op het bestaande bedrijf. Op de uitbreidingslocatie is geen bebouwing toegestaan.

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn inzien in de hal van het Gemeentehuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak).

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.bedrijfsterrein... om de digitale bestanden te downloaden.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

 

Beschikbare documenten

PDF iconontwerp raadsbesluit

PDF iconontwerp bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding en bijlagen)

PDF iconaanmeldnotitie mer