Ontsluitingsweg Snellerpoort

De aanvraag betreft het realiseren van de ontsluitingsweg in de noordwesthoek van de toekomstige woonwijk Snellerpoort.

Bekendmaking Omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Snellerpoort

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat op 5 februari 2019 een omgevingsvergunning (OLO3520079/OLO3836825) voor de percelen kadastraal bekend gemeente Woerden WDN01 sectie A nummer 8042 G O en WDN01 sectie A nummer 6976 G O, is verleend voor de volgende activiteiten:

 

-       Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan  (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.1, lid 1 onder c)

-       Het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Wabo,

artikel 2.1, lid 1 onder i, juncto artikel 2.2a, lid b Besluit omgevingsrecht (Bor)).

 

De aanvraag betreft het realiseren van de ontsluitingsweg in de noordwesthoek van de toekomstige woonwijk Snellerpoort.

 

Inzien

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, ligt ter inzage van donderdag 14 februari 2019. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina.

 

De stukken zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: nl.imro.0632.ontslwegsnellerp-ova1).

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 14 februari tot en met 27 maart 2019.

 

Downloaden