Ontsluitingsweg Snellerpoort

De aanvraag betreft het realiseren van de ontsluitingsweg in de noordwesthoek van de toekomstige woonwijk Snellerpoort.

Bekendmaking Omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Snellerpoort

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat op 5 februari 2019 een omgevingsvergunning (OLO3520079/OLO3836825) voor de percelen kadastraal bekend gemeente Woerden WDN01 sectie A nummer 8042 G O en WDN01 sectie A nummer 6976 G O, is verleend voor de volgende activiteiten:

 

-       Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan  (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.1, lid 1 onder c)

-       Het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Wabo,

artikel 2.1, lid 1 onder i, juncto artikel 2.2a, lid b Besluit omgevingsrecht (Bor)).

 

De aanvraag betreft het realiseren van de ontsluitingsweg in de noordwesthoek van de toekomstige woonwijk Snellerpoort.

 

Inzien

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, ligt ter inzage van donderdag 14 februari 2019. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina.

 

De stukken zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: nl.imro.0632.ontslwegsnellerp-ova1).

 

Beroepstermijn

De omgevingsvergunning kan pas worden uitgevoerd nadat het besluit in werking is getreden. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij er bij de rechter een beroepschrift is ingediend én een voorlopige voorziening is gedaan (Wabo, artikel 6.1 lid 2 en 3). De beroepstermijn loopt van 14 februari tot en met 27 maart 2019.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende 6 weken tegen de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Downloaden