Ontsluiting Harmelerwaard

Het betreft een ontsluitingsweg die de oostelijke randweg Harmelen, beter bekend als BRAVO 8, verbindt met de noordelijk gelegen Hugo de Vriesweg. De ontsluitingsweg zal door middel van een nieuw aan te leggen brug de sprong over de Leidsche Rijn maken voor het vrachtverkeer.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN, ONTWERP BESLUIT HOGERE WAARDEN EN M.E.R.-BEOORDELING ‘ONTSLUITING HARMELERWAARD’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ontsluiting Harmelerwaard’ met identificatienummer NL.IMRO.0632.BPBrughwaard-bOW1 en het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage liggen van 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021.

 

Plangebied

Het plangebied wordt in het zuidwesten begrensd door bestaande woonpercelen langs de Harmelerwaard en een watergang. Ten westen en oosten van het plangebied zijn agrarische glastuinbouwgronden en het perceel van een agrarische bedrijfswoning gelegen. Aan de noord- en zuidzijde sluit het plangebied aan op de bestaande verkeersbestemming ter hoogte van de Hugo de Vriesweg en de rotonde ten noorden van de Oostelijke Randweg Harmelen. Het gebied wordt in oost-westelijke richting doorkruist door kanaal de Leidsche Rijn met aan weerszijden de wegen Harmelerwaard en Utrechtsestraatweg.

 

Doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt het benodigde juridisch-planologisch kader voor het aanleggen van een ontsluitingsweg die de oostelijke randweg Harmelen, beter bekend als BRAVO 8, verbindt met de noordelijk gelegen Hugo de Vriesweg. De ontsluitingsweg zal door middel van een nieuw aan te leggen brug de sprong over de Leidsche Rijn maken. Zo wordt er voor het (vracht)verkeer voor het kassengebied Harmelerwaard een directe verbinding met de A12 gerealiseerd.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende relevante stukken én het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u tijdens de genoemde termijn inzien, de stukken staan op deze webpagina onder 'downloaden'. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632.BPBrughwaard-bOW1.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0348.

 

Digitale informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert op dinsdag 19 januari 2021 een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden. Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst digitaal. De avond is van 19.30 – 21.00 uur. Wij informeren u dan over het bestemmingsplan en de effecten van de nieuwe ontsluiting.  Ook kunt u vragen stellen via de chatfunctie. Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Dit kan tot en met 15 januari via het e-mailadres harmelerwaard@woerden.nl. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging van uw deelname met een link waarmee u de bijeenkomst kunt bijwonen.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieu-effectrapport hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt, dat door de voorgenomen activiteit zich geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen, die het opstellen van een milieu-effectrapport noodzakelijk maken.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.

U kunt digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD). Het digitale formulier kunt u vinden op www.woerden.nl > inwoners > melding-klacht-bezwaar-maken > zienswijze-indienen. Vul bij het veld “adres/locatie” de vermelding zoals hieronder beschreven in. U kunt géén zienswijze indienen via de e-mail.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u per post indienen gericht aan de Gemeenteraad Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ontsluiting Harmelerwaard’ en (bij voorkeur) uw email-adres in verband met verdere communicatie.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u per post indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders, via hetzelfde postadres onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden ontsluiting Harmelerwaard’. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van; uw naam, adres, handtekening en datum.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0348.  Dit nummer kunt u ook gebruiken als u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

 

Downloaden

PDF iconOntwerp regels 

PDF iconOntwerp toelichting 

PDF iconOntwerp verbeelding 

PDF iconOntwerp besluit hogere waarden geluid  

Bijlagen:

PDF iconBijlage 1

PDF iconBijlage 2

PDF iconBijlage 3

PDF iconBijlage 4 

PDF iconBijlage 5 

PDF iconBijlage 6 

PDF iconBijlage 6a 

PDF iconBijlage 7 

PDF iconBijlage 8 

PDF iconBijlage 9 

PDF iconBijlage 10 

 

-------------------

Vooraankondiging / Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Ontsluiting Harmelerwaard

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat voor de ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard in Harmelen een bestemmingsplan wordt voorbereid (bestemmingsplan Ontsluiting Harmelerwaard). Daarbij wordt meegedeeld dat het plan zover is dat er inspraak op het plan kan plaatsvinden.

 

Plangebied

Het plangebied wordt in het zuidwesten begrensd door bestaande woonpercelen langs de Harmelerwaard en een watergang. Ten westen en oosten van het plangebied zijn agrarische glastuinbouwgronden en het perceel van een agrarische bedrijfswoning gelegen. Aan de noord- en zuidzijde sluit het plangebied aan op de bestaande verkeersbestemming ter hoogte van de Hugo de Vriesweg en de rotonde ten noorden van de Oostelijke Randweg Harmelen. Het gebied wordt in oost-westelijke richting doorkruist door kanaal de Leidsche Rijn met aan weerszijden de wegen Harmelerwaard en Utrechtsestraatweg.

 

Doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt het benodigde juridisch-planologisch kader voor het aanleggen van een ontsluitingsweg die de oostelijke randweg Harmelen, beter bekend als BRAVO 8, verbindt met de noordelijk gelegen Hugo de Vriesweg. De ontsluitingsweg zal door middel van een nieuw aan te leggen brug de sprong over de Leidsche Rijn maken. Zo wordt er voor het (vracht)verkeer voor het kassengebied Harmelerwaard een directe verbinding met de A12 gerealiseerd.

 

Inspraak
Het plan bevindt zich nog in de fase van planvoorbereiding (voorontwerpbestemmingsplan). In de periode van donderdag 23 april 2020 t/m woensdag 20 mei 2020 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om het voorontwerpbestemmingsplan in te zien en een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie te geven. Vanwege het coronavirus zal er geen inloopavond plaatsvinden.

 

Schriftelijke inspraakreacties kunt u per post indienen gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, p.a. Team Ruimtelijk Beleid en Projecten, Postbus 45, 3440 AA Woerden o.v.v. zienswijze ‘ontsluiting Harmelerwaard’ en uw email-adres.

 

De inspraakreactie kan ook worden ingediend per e-mail of via de website www.woerden.onzewijk.nl Het mailadres is gemeentehuis@woerden.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Ontsluiting Harmelerwaard betreft en dat de mail is gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, team Ruimtelijk Beleid en Projecten (projectleider Bart Herremans). 

 

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 140348. Dit nummer kunt u ook gebruiken indien u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

 

Inzien
Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn inzien en hieronder downloaden. De stukken zijn ook te vinden op de website www.woerden.onzewijk.nl

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Downloaden

PDF iconVoorontwerp bestemmingsplan toelichting 

PDF iconVoorontwerp bestemmingsplan regels 

PDF iconVoorontwerp bestemmingsplan verbeelding 

1. PDF iconinrichtingsplan dec 2019 

2. PDF icononderwatergeluid 31 okt 2019 

3. PDF icongeluid en lucht 17 sept 2019 

4. PDF iconquickscan ecologie 22 okt 2019 

5. PDF iconklic melding 

7. PDF iconarcheologie 27 nov 2019 

 

 

Ontwerpbestemmingsplan
De inspraakreacties worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in juli 2020 ter inzage gelegd. Dan wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. Van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal in ieder geval in de Woerdense Courant en de Staatscourant een kennisgeving plaatsvinden. 

 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vooraankondiging of het verdere verloop van de bestemmingsplanprocedure kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Bart Herremans via het telefoonnummer 14 0348.