Omgevingsvergunning Plaatsen van een terrasoverkapping Meer van Annecy 20

omgevingsvergunning verleend

Op 12 november 2019 is een omgevingsvergunning (OLO4078413) ter plaatse van het Meer van Annecy 20 in Woerden verleend voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a)
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c)

De aanvraag betreft het legaliseren van een reeds geplaatste aluminium terrasoverkapping met zonwering en schuiframen.

 

Inzien

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, ligt ter inzage van donderdag 21 november 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020 in het stadhuis bij het Omgevingsloket (op afspraak).

De stukken zijn tevens in pdf-formaat te raadplegen onderaan deze pagina. Ook kunt u de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0632.terrasmeervanann20-va01).

 

Beroepstermijn

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij er bij de rechter een beroepschrift is ingediend én een voorlopige voorziening is gedaan (Wabo, artikel 6.1 lid 2 en 3). De beroepstermijn loopt van 21 november 2019 tot en met 1 januari 2020.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende 6 weken tegen de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep én verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht door de Rechtbank.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Beschikbare documenten

PDF iconomgevingsvergunning

PDF iconruimtelijke onderbouwing

PDF icongeanonimiseerde zienswijzerapportage

PDF icontekening situatie

PDF icontekening gevels plattegrond

PDF iconconstructie glas dikte berekening

PDF iconconstructie overkapping

PDF iconconstructieberekeningen