Omgevingsvergunning kievitstraat 44 Hofstede Batestein

Op 1 mei 2019 heeft de gemeente Woerden de omgevingsvergunning OLO3635705 verleend voor het restaureren van de Hofstede Batestein.  Het gaat om de voormalige Brediusboerderij, een rijksmonument, welke gedeeltelijk door brand is verwoest. De besluitvorming is daarom voorbereid met de uitgebreide procedure (Wabo, artikel 3.10).

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Kievitstraat 44 Hofstede Batestein

Op 1 mei 2019 heeft de gemeente Woerden de omgevingsvergunning OLO3635705 verleend voor het restaureren van de Hofstede Batestein op het adres Kievitstraat 44 in Woerden.  Het gaat om de voormalige Brediusboerderij, een rijksmonument, welke gedeeltelijk door brand is verwoest. De besluitvorming is daarom voorbereid met de uitgebreide procedure (Wabo, artikel 3.10). De boerderij wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe functie als horeca. Het pand en de bijbehorende grond (terras), zullen in strijd met het geldende bestemmingsplan, worden gebruikt als dag-horeca en restaurant.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 2 mei tot en met 13 juni 2019. De verleende omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij het Omgevingsloket. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket onder het nummer 14 0348. Ook is het mogelijk om de stukken digitaal te raadplegen, zie onder op deze pagina.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen ingediend hebben tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen beroep instellen. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Midden – Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Schorsing en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend. Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. U kunt bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden – Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Downloaden stukken

Documenten behorende bij de verleende aanvraag OLO3635705:

 

PDF iconVerleende omgevingsvergunning 30 april 2019

PDF icon Aanvraag activiteit kappen

PDF iconAanvraag omgevingsvergunning 26 april 2018

PDF iconRuimtelijke onderbouwing, toelichting afwijking bestemmingsplan maart 2019

PDF iconRuimtelijke onderbouwing, bijlagen maart 2019

PDF iconZienswijze rapportage 25 april 2019

PDF iconTekening bestaand gevels en doorsneden 21 juli 2017

PDF iconTekening bestaand plattegrond en situatie 21 juli 2017

PDF iconTekening bouwbesluit oppervlaktemeting 6 aug 2018

PDF iconTekening kap bomen en advies 27 juni 2018

PDF iconTekening nieuw plattegronden, gevels, doorsneden en situatie 18 dec 2018

PDF iconTekening principe details 23 nov 2018

PDF iconTekening route vru 3 aug 2018

PDF iconConstructietekening details 25 okt 2018

PDF iconConstructietekening dakaanzicht 17 okt 2018

PDF iconConstructietekening bgg 17 okt 2018

PDF iconConstructietekening verdieping 17 okt 2018

PDF iconConstructie berekeningen 17 dd 2018

PDF iconRapport bodem 13 juli 2018

PDF iconRapport bouwhistorie 28 juli 2016

PDF iconRapport rietschroef dakelement 

PDF iconRapport kwaliteitsverklaring slimfix

PDF iconRapport milieumelding geaccepteerd

PDF iconRapport milieumelding aim

PDF iconRapport inspectie monumentenwacht

PDF iconRapport natuurwaarden 31 juli 2018

PDF iconRapport onderbouwing restauratie 3 mei 2018

PDF iconRapport ruimtestaat restauratieplan 23 nov 2018

PDF iconRapport toelichting restauratieplan 30 aug 2017

PDF iconRapport ventilatie 12 sept 2018

PDF iconRapport werkomschrijving 10 dec 2017

 

Meer weten?

Wenst u meer te weten over deze vergunning dan kunt u in contact treden met de heer Barelds of Voorend, bereikbaar onder het nummer 14 038.