Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenking Hoofdweg 149 in Zegveld

Op 1 oktober is een omgevingsvergunning (OLO3839731) verleend voor het perceel Hoofdweg 149 in Zegveld, kadastraal bekend als gemeente Zegveld ZVD00 sectie G nummer 159 en ZVD sectie G nummer 1135.

De omgevingsvergunning betreft de navolgende activiteiten:
1. Bouwen (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a).
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c).

 

De omgevingsvergunning betreft de uitbreiden van een werktuigenloods en het bouwen van een wasplaat. De uitbreiding is in strijd met de bouwbepalingen van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld omdat de totale oppervlakte van de werktuigenloods na uitbreiding groter wordt dan de maximaal toegestane 975 m2. Bovendien wordt de nieuwe goothoogte hoger dan de bestaande goothoogte en wordt tot op minder dan 2 m uit de achterste perceelgrens gebouwd.
De gemeenteraad van Woerden heeft ten behoeve van de omgevingsvergunning op 24 september 2020 besloten om een verklaring van geen bedenking af te geven.

 

Inzage

Het besluit, te weten de omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken en het besluit van de gemeenteraad liggen ter inzage van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 3 december 2020. Het besluit is te raadplegen onderaan deze pagina. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632.Hoofdweg149-oVA1. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen voor inzage indien dit noodzakelijk is en op afspraak. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Lacroix via telefoonnummer 14 0348.

 

Beroepstermijn

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij er bij de rechter een beroepschrift is ingediend én een voorlopige voorziening is gedaan (Wabo, artikel 6.1 lid 2 en 3). De beroepstermijn loopt van 22 oktober tot en met 3 december 2020.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de beroepstermijn tegen de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Beschikbare documenten

PDF iconOmgevingsvergunning
PDF iconGoede ruimtelijke onderbouwing
PDF iconBijlage 1 Verkennend bodemonderzoek
PDF iconBijlage 2 Akoestisch onderzoek
PDF iconBijlage 3 Stikstofberekening
PDF iconBijlage 4 Watertoets
PDF iconBijlage 5 Bevestiging acceptatie AIM- melding
Bijlagen omgevingsvergunning
PDF iconBijlage 1 Verklaring van geen bedenking 24 september 2020 (20R.00809 Raadsbesluit)
PDF iconBijlage 2 Aanvraag, publiceerbare deel
PDF iconBijlage 3 Tekening Besluitvlak
PDF iconBijlage 4 Nieuwe plattegrond, gevels, doorsnede
PDF iconBijlage 5 Plattegrond bestaand met indeling materiaal
PDF iconBijlage 6 Plattegrond nieuw met indeling materiaal (terrein inrichtingstekening)
PDF iconBijlage 7 Situatie bestaande loods
PDF iconBijlage 8 Wasplaats nieuw
PDF iconBijlage 9 Reactie provincie Utrecht op ontwerp omgevingsvergunning