Woningbouw: meer en sneller

 Meer en sneller woningen bouwen

Woerden heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet op weg naar meer woningbouw. Maar er is meer mogelijk én het kan sneller.

De ambitie is om gemiddeld 200 tot 300 woningen per jaar te bouwen, waarvan 40 tot 60 voor sociale huur. Een speciaal actieprogramma voor woningbouw moet gemeente en ontwikkelende partijen helpen om de woningbouw verder te versnellen.

Nu de crisis op de woningmarkt voorbij is, is er weer beweging op de woningmarkt. De behoefte aan nieuwe woningen is groot. Ontwikkelaars willen weer bouwen en ook de gemeente heeft al extra ingezet op versnelling van lopende projecten en het aanjagen van grotere gebiedsontwikkelingen. Zo stonden er in 2015 nog 2500 nieuw te bouwen woningen in de planning, inmiddels zijn dat er ruim 3800. Belangrijk daarin is Middelland, waar 1.500 tot 2.000 woningen kunnen komen. Ook Snellerpoort biedt veel ruimte voor woningbouw. Wat de nieuwbouw van sociale huurwoningen betreft, staan er ruim 260 in de planning tot en met 2022, dat is gemiddeld 50 per jaar.

Wat is er al bereikt?

Van de 35 woningbouwprojecten zijn er 32 in ontwikkeling. Dit jaar zijn er 200 woningen opgeleverd, wat ook het streefaantal is, waarvan 86 sociale huurwoningen. Ook in de komende vijf jaar staan er voldoende woningen in de planning om aan het streefaantal van 200 woningen te voldoen. Zo zullen er circa 200 woningen worden opgeleverd in 2019. Het is een uitdaging om 300 woningen per jaar te realiseren, dat zal dit jaar en volgend jaar niet gehaald worden, maar waarschijnlijk wel in 2020 en 2021. Datzelfde geldt voor de sociale huurwoningen: het streefaantal van 40 zal gemiddeld gehaald worden, maar 60 woningen per jaar is een uitdaging. De zoektijden naar sociale huurwoningen zijn gedaald. De zoektermijn voor starters is afgenomen van 4,1 jaar (2016) naar 3,5 jaar (2018) en die voor doorstromers van 5 jaar (2016) naar 3,2 jaar (2018).

Ook beweging in de dorpen

Ook in de dorpen komt de woningbouw op gang. In Harmelen start de bouw van de Mauritshof en de overige projecten zijn in ontwikkeling, met uitzondering van Haanwijk. In Kamerik start de bouw van het Pastorielaantje in de Kanis, zijn er kavels opgeleverd en wordt binnenkort een overeenkomst getekend voor het Collectief Opdrachtgeverschap Kamerik NO2. Daarnaast is de ontwikkeling van de scholenlocaties gestart met een bewonersbijeenkomst en een enquête. In Zegveld is de locatie De Pionier vlot getrokken en wordt onderzocht of de locatie Weidz haalbaar is.

Concrete acties

Het Actieprogramma Woningbouw moet zorgen voor een verdere versnelling. Wethouder Tymon de Weger (wonen): "We zetten alles op alles om snel meer woningen te bouwen. Daarom hebben we een programma met concrete acties opgesteld om dat te bereiken. Daar is ook geld voor gereserveerd: € 250.000 per jaar in 2019 en 2020 en € 100.000 per jaar in 2021 en 2022. Maar als gemeente kunnen we het niet alleen, dus we werken nauw samen met ontwikkelende partijen en woningcorporatie GroenWest. Ik heb er vertrouwen in dat we de ambities kunnen waarmaken."

Prioriteit

Eén van de acties is het aanbrengen van meer prioriteit bij projecten. Prioriteit krijgen in elk geval het voormalig Pels-terrein, de FNV-locatie op Middelland, het voormalig Den Oudsten-terrein en een deel van Snellerpoort. Ook zal er - onder voorwaarden - worden geïnvesteerd in projecten die erg wenselijk zijn maar zonder bijdrage van de gemeente niet realiseerbaar, zoals de bouw voor bepaalde doelgroepen. Een andere actie is het bevorderen van doorstroming, onder andere door nieuwbouw. Het bieden van duidelijkheid is ook nadrukkelijk een actiepunt. Niet alleen duidelijkheid over praktische zaken als het proces en de doorlooptijden, maar ook over de visie: wat moet er precies bereikt worden? Dit betekent dat het beleid zal worden aangescherpt, waaronder de Woonvisie, Verkeersvisie/mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarbij moet het niet gaan om een 'maximaal' resultaat, maar om een 'optimaal en haalbaar' resultaat.

Regionale opgave

Woerden heeft ook te maken met de regio. In de regio Utrecht zijn tot 2040 maar liefst 82.000 woningen nodig volgens de ruimtelijk-economische koers van de regio U10. In regioverband wordt onderzocht hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden op de nu bekende locaties en of er nog meer locaties gezocht moeten worden. Zo ja, dan zal nagegaan moeten worden hoeveel Woerden daarvan kan (én wil) bouwen.