Regio presenteert bijdrage aan klimaatakkoord

21 Overheden in de regio hebben samen gewerkt aan een ontwerp voor de Regionale Energie Strategie (RES). Hoe gemeente Woerden gaat bijdragen, met bijvoorbeeld windmolens of zonnevelden, hangt af van hoe we lokaal invulling geven aan het opwekken van duurzame elektriciteit.

Persbericht - 21 Overheden in de regio hebben samen gewerkt aan een ontwerp voor de Regionale Energie Strategie (RES). In het ontwerp is te lezen dat de regio een concept bod doet om 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken tot 2030. Hierbij zijn harde voorwaarden gesteld richting het Rijk. Het college van gemeente Woerden geeft aan een bijdrage te willen leveren. Ze vindt het daarbij zeer belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het open landschap, en dat er naast de technische mogelijkheden ook naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid wordt gekeken. Hoe gemeente Woerden gaat bijdragen, hangt daarom af van hoe we lokaal invulling geven aan het opwekken van duurzame elektriciteit.

Het ontwerp RES wordt ter besluitvorming naar de betrokken overheden gestuurd, waaronder de Woerdense gemeenteraad. De recente ontwikkelingen rond het coronavirus zijn van invloed op het proces. Op dit moment is de planning nog dat de overheden uiterlijk 1 juni de ontwerp RES behandelen. Na het bijeenbrengen van alle besluiten, wordt er gekeken of dit genoeg is om te voldoen aan de afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord. Daarna wordt er in iedere gemeente gekeken hoe er lokaal invulling aan kan worden gegeven en wordt er een definitieve RES opgesteld. Dit gaat in de eerste helft van 2021 weer naar alle overheden voor besluitvorming.

Gezamenlijke opgave, gezamenlijke bijdrage

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 regio’s afspraken maken over de manier waarop en hoeveel duurzame elektriciteit ze opwekken tot 2030. Dit leggen ze vast in de Regionale Energie Strategie. Gemeente Woerden heeft vorig jaar besloten samen te werken in de RES U16, met 15 andere Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

Aan de hand van een technische analyse, gesprekken met regionale stakeholders en met netbeheerder Stedin, is het ontwerp RES opgesteld. Hierin geven de overheden aan dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit. Voor die hoeveelheid is ruimte op het elektriciteitsnet. Aan dit bod zijn een aantal harde voorwaarden gesteld richting het Rijk. Er moet ondersteuning komen op een aantal belangrijke onderdelen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op grote daken financieel aantrekkelijker te maken dan zonnevelden.

Het opwekken kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het is bijvoorbeeld haalbaar door 15% van de grote daken te benutten en plaatsing van 45 grote windmolens en 800 ha zonnepanelen. Wat de precieze verdeling per gemeente en techniek wordt, is geen onderdeel van het ontwerp RES. In het vervolgtraject wordt er door iedere gemeente onderzocht hoe dit kan worden ingevuld in de definitieve RES.

Woerdense invulling aan de hand Afwegingskader

De afspraken uit het klimaatakkoord en de RES zijn niet vrijblijvend. Iedere gemeente moet aan de slag. ‘We willen als gemeente Woerden ook bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan’, aldus Tymon de Weger, wethouder duurzaamheid. ‘Tegelijk willen we ook rekening houden met de natuur, het open landschap en de impact op onze omgeving. Dit is een dilemma. Daarom zijn we in Woerden bezig met het maken van een Afwegingskader die als basis geldt voor de Woerdense bijdrage aan de regio.

In het Afwegingskader staat op welke manier we in gemeente Woerden invulling geven aan het opwekken van duurzame elektriciteit. Dit is technisch, ruimtelijk en gaat ook over maatschappelijke aanvaardbaarheid. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met natuur? Welke afspraken zijn er over afstand tot huizen? Hoe moet de omgeving betrokken worden als er concrete plannen zijn? En hoe kunnen opbrengsten de lokale samenleving ten goede komen?De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het Afwegingskader. ‘Zo bepalen we in Woerden samen hoe we invulling willen en kunnen geven aan het klimaatakkoord en de RES,’ aldus De Weger.

Vervolg

De gemeenteraad heeft in december 2019 ingestemd met een proces om tot een Woerdens Afwegingskader te komen. Vanaf januari 2020 wordt daarom het gesprek al gevoerd met inwoners over het opwekken van duurzame energie. Door de recente ontwikkelingen rond het coronavirus is het nog niet precies duidelijk hoe dit gesprek wordt voortgezet. We berichten daarover zodra we meer duidelijkheid hebben. Wanneer het Afwegingskader is vastgesteld, geldt dit als basis voor de Woerdense invulling aan de definitieve RES.

Meer informatie