Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Reconstructie Vogelbuurt

 Verkeershinder

De Vogelbuurt in Woerden ondergaat een reconstructie. Maandag 13 november start de aannemer met de uitvoering.

 Door middel van een (online) participatietraject is hiervoor samen met de bewoners een ontwerp opgesteld. Voor het gekozen ontwerp is o.a. het kappen van een aantal bomen langs de Burgemeester van Kempensingel noodzakelijk. 

Van eind november 2016 t/m juni 2017 konden bewoners meedenken over de reconstructie van de Vogelbuurt. De volgende uitgangspunten brachten bewoners voor het ontwerp naar voren:

  • Snelheidsreductie;
  • Geluidreductie;
  • Terugdringen parkeerdruk/foutparkeren;
  • Terugdringen van schade aan trottoirs en riolering (door boomwortels), van verstopping van dakgoten (door bladval) en van beperking lichtinval.

Bomenkap

De direct aanwonenden van de Van Kempensingel 5-23 gaven door middel van een stemming duidelijk de voorkeur (83%) aan de optie waarbij de bomen aan de kant van de huizen verdwijnen.

Ook van de niet direct aanwonenden (Van Kempensingel 1-3 en Vrijheidshof) heeft de meerderheid (62% van de stemmers) zich uitgesproken voor deze variant. Van de totale groep bewoners van de Vogelbuurt was 54% van de stemmers voorstander van deze optie. Aan de kant van de Singel blijven de bomen staan. Uiteraard is vooraf getoetst of de bomen geen bijzondere status hebben (zoals de bomen langs de Singel) en dat er geen nadelig effect is op (overige) flora en fauna.

Wethouder Ivo ten Hagen: “Uit het inspraaktraject kwam naar voren dat de bomen aan de huizenkant overlast geven. Als de bomen verwijderd worden, ontstaat er ruimte om te parkeren in parkeerhavens in het trottoir en kan er een fietsstrook komen. Omdat dit ingrijpend is, hebben we in de enquête gevraagd wat de buurt ervan vindt. De meerderheid van de deelnemers koos voor het voorstel zonder bomen. Natuurlijk betekent dit dat er ook mensen zijn die het niet eens zijn met de verandering. Dat is spijtig, maar het is een consequentie van deze stemming. Voordat we de bomen gaan kappen, krijgt de raad nog de gelegenheid om hierover een advies uit te brengen.”

Parkeren

Ook komen er in de Vogelbuurt extra parkeerplaatsen. Deze moeten de parkeerdruk en foutparkeren in de buurt terugdringen en de veiligheid voor met name fietsers te vergroten. In de huidige situatie wordt in de Vogelbuurt veel (en) fout geparkeerd: in bochten, op stoepen en (half) voor inritten. Dit is zeer ongewenst voor de verkeersveiligheid, zeker omdat er in de buurt veel scholieren fietsen.

Planning

Maandag 13 november start de aannemer met de uitvoering van de reconstructie van de Vogelbuurt. Wanneer de bomen gekapt worden is nog niet bekend.