Omgevingsvisie vastgesteld

 Woningbouw De Houttuin Nieuw-Middelland

Hoe gaan we in de toekomst om met (ruimtelijke) keuzes voor grote kwesties, zoals de woningnood, behoefte aan bedrijfsruimte, oplossingen voor verkeer, energie en recreatie? Dat is te lezen in de Omgevingsvisie die de gemeenteraad op 9 juni heeft vastgesteld.

Veel inwoners, ondernemers en organisaties hebben hieraan op verschillende momenten een bijdrage geleverd, hartelijk dank daarvoor!

Enkele belangrijke punten uit de visie

In de Omgevingsvisie speelt wonen een belangrijke rol. In de stad Woerden zijn er tot 2040 voldoende gebieden binnen de stadsgrenzen aangewezen om te bouwen. Voor Harmelen, Kamerik en Zegveld moet ook worden gezocht naar bouwlocaties buiten de dorpskernen. Hiervoor volgen nog aparte gespreksrondes met inwoners. Meer woningen betekent ook meer verkeer. Daarom komt er een onderzoek naar een oostelijke randweg in Woerden en staan fietsers en voetgangers centraal in de woonomgeving. Uitbreiding van bedrijven past op de eerder aangewezen schuifruimtelocaties. Naar extra bedrijfsruimte volgt nader onderzoek.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad heeft het college diverse aanpassingen op de Omgevingsvisie meegegeven. Deze worden nu eerst verwerkt. Voor de zomer vindt u de definitieve stukken op www.woerden.nl/omgevingswet/omgevingsvisie. Verschillende onderwerpen of gebieden uit de Omgevingsvisie worden komende jaren uitgewerkt in programma's. Op elk van deze onderwerpen kunt u te zijner tijd opnieuw meepraten en meedenken in verschillende participatietrajecten.