Nieuwe stap Snellerpoort

 Snellerpoort vanuit de lucht

Snellerpoort moet een levendige stationsbuurt worden. Een stedelijke wijk met maximaal 800 woningen, waar water en groen een hoofdrol spelen. Het bestaande winkelcentrum wordt uitgebreid met een extra supermarkt, circa 100 woningen en een gebouwde parkeergarage. Momenteel liggen de ontwerpbestemmingsplannen hiervoor ter inzage.

Belangrijke wijziging

Nieuw in het ontwerpbestemmingsplan is dat het perceel Cattenbroekerdijk 1 is toegevoegd voor woningbouw. Ook zal de nieuwe Beneluxlaan over dit perceel lopen. Het totaal aantal woningen voor Snellerpoort (900) is ongewijzigd.

Reacties

In december 2019 heeft iedereen kunnen reageren op de voorontwerpbestemmingsplannen. De beantwoording is verwerkt in een eindverslag inspraak, dat is toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

De ontwerpbestemmingsplannen Snellerpoort (woongebied en uitbreiding winkelcentrum) liggen ter inzage t/m 11 november 2020. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Meer weten? Kijk dan bij de bestemmingsplannen in voorbereiding.