Gemeente sluit 2021 financieel af met positief resultaat

 Rekenmachine

PERSBERICHT > Afgelopen najaar werd nog een tekort van € 0,2 miljoen verwacht, maar uiteindelijk sluit de gemeente het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 5 miljoen.

Dit is vooral te danken aan een hogere algemene uitkering die de gemeente ontving van het Rijk (€ 3,5 miljoen), lagere rentelasten (€ 0,5 miljoen) en lagere overheadkosten (€ 1,8 miljoen), onder andere voor ICT. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken tijdens de politieke avond op 30 juni en neemt naar verwachting op 6 juli een besluit.

Diverse taken alsnog oppakken in 2022

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om van het positieve saldo circa € 1,5 miljoen door te schuiven naar 2022. Daarmee kunnen dan diverse taken worden opgepakt die in 2021 om uiteenlopende redenen niet zijn uitgevoerd of afgerond. Denk bijvoorbeeld aan het baggeren van watergangen, jongerencoaching, aanpak van dak- en thuisloosheid of voorbereidingen voor een oostelijke randweg. Daarnaast is het voorstel om een deel van het overgebleven bedrag aan de reserves toe te voegen, waaronder ruim € 2,5 miljoen aan de algemene reserve. Overigens is de accountantscontrole nog niet afgerond, dat kan nog aanpassingen tot gevolg hebben.

Corona

De coronacrisis heeft ook in 2021 op veel gemeentelijke werkzaamheden impact gehad. De dienstverlening aan de inwoners is ondanks deze crisis redelijk op peil gebleven. Om de financiële gevolgen voor bijvoorbeeld de culturele instellingen, de sportverenigingen en de ondernemers zo veel mogelijk te beperken, is ingezet op waar mogelijk gespreid betalen, indien mogelijk over te gaan tot kwijtschelding of is gekozen om extra steun te verlenen. Het Rijk heeft hiervoor ook geld beschikbaar gesteld. Daarmee is veel leed voorkomen.

Burgemeester Victor Molkenboer (plaatsvervangend portefeuillehouder financiën): "Een positief saldo is goed nieuws. Zeker nu corona opnieuw veel invloed heeft gehad, ook financieel. Maar laten we ons niet te snel rijk rekenen. Er staan nog flink wat investeringen op het programma de komende jaren en ook onze reserves zijn nog niet op het gewenste peil. We moeten dus blijven werken aan een gezonde financiële situatie en dat vraagt soms om lastige keuzes. Maar wij geven hiermee het nieuwe gemeentebestuur een goede basis mee."

Meer weten?

Kijk voor de stukken op gemeenteraad.woerden.nl