Ecologisch bermbeheer komt biodiversiteit ten goede

 bloeiende berm

De gemeente Woerden werkt sinds een aantal jaren met ecologisch bermbeheer. Het wordt steeds duidelijker dat dit de biodiversiteit van wegbermen ten goede komt.

De bermen staan in de zomer vol mooie bloemen. Ook andere grasstroken hebben een rijk gevarieerde flora. Toch moeten we af en toe maaien om de bermen bloemrijk te houden of om verkeersonveilige situaties of overlast te voorkomen. We leggen graag uit waarom dat zo is.

Ecologisch maaien
De komende jaren krijgen bloemen en planten de ruimte om volledig tot bloei te komen. Niet alleen de bermen langs de wegen, maar ook in het centrum wordt het bloemrijker. De gemeente stimuleert biodiversiteit en ecologisch maaien is dan ook het uitgangspunt. Dit betekent dat een groot deel van de begroeiing van de bermen langer blijft staan. Hierdoor ontstaat er een langer nectarseizoen voor allerlei insecten en hebben kleine zoogdieren en amfibieën een betere leefomgeving.

Maatwerk voor iedere berm of groenstrook
Het is best ingewikkeld om uit te leggen waar, wanneer en hoe je moet maaien. Dat moet duidelijk worden uitgelegd aan de mensen op de maaimachines. De ene berm is de andere niet en de standaard van een meter maaien van de berm, gaat niet in alle gevallen op. Daarnaast hebben we te maken met voedselrijke of juist voedselarme bodems, bermen langs een waterkant en rietkragen. De groei en bloei van de vegetatie is afhankelijk van de bodem en hierop zal het aantal maairondes afgestemd moeten worden. Hierdoor zal de ene berm er anders uitzien dan de andere en wordt er op een bepaalde strook vaker of juist minder gemaaid.

Verkeersonveilige situaties
Ondanks dat we een rijk gevarieerde flora toejuichen, hebben we ook de taak dat weggebruikers op een veilige wijze gebruik van de weg kunnen maken. Begeleidende bebording en bakens moeten goed zichtbaar zijn en ook de kruisingen moeten op vrijwel alle plaatsen kort worden gehouden. Deze zogeheten zichthoeken moeten kruisend verkeer, dus ook fietsers vanaf fietspaden, overzicht bieden. Net als uitritten van bewoners en bedrijven die door hoog gras geen veilig zicht meer hebben op het naderende verkeer. Uitzonderingen zijn enkele kruisingen in het buitengebied waarvan we zeker weten dat dit locaties zijn waar weinig verkeer rijdt.

Overlast
Al die bloeiende begroeiing is niet voor iedereen prettig. Het te laat maaien van bermen, braakliggende terreinen en taluds kan ervoor zorgen dat ook bepaalde onkruiden tot bloei komen. Deze onkruiden zaaien uit naar aangrenzende landbouwpercelen en veroorzaken zodoende overlast, denk hierbij aan de akkermelkdistel, akkerdistel en het zeer giftige Jacobskruiskruid voor vee en andere zoogdieren. Verder zijn er nog de soorten die een gevaar vormen voor de omgeving, zoals de Reuzenberenklauw en Ambrosia of de soorten die alle andere soorten verdringen (invasieve soorten) zoals de Japanse Duizendknoop.

Melding doen

Help mee om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden. Ziet u een onveilige situatie, waar we moeten ingrijpen om bijvoorbeeld de zichthoeken aan te passen. Of ervaart u overlast door te hoge begroeiing, dan kunt u dat hier melden.