Afwegingskader duurzame energie ligt voor aan raad

Op 3 juni presenteerde het college van gemeente Woerden een raadsvoorstel aan de gemeenteraad over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Lees meer over het Afwegingskader

In dit kader bepaalt de gemeente waar en onder welke voorwaarden duurzame energie via zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Hierbij houdt de gemeente rekening met de wensen en zorgen van de inwoners. Volgens planning besluit de raad op 15 juli 2021 over het Afwegingskader. Tot die tijd kunnen inwoners hun mening geven aan de raad.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft het college met inbreng van inwoners gewerkt aan het Afwegingskader. In het raadsvoorstel over het Afwegingskader legt het college nu een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad. Keuzes over: de grootte van de opgave tot 2030, de verhouding tussen grote windturbines en grote zonnevelden, de afstand tussen windturbines en woningen én waar de grote windturbines en grote zonnevelden kunnen komen.

Veel inwoners vinden dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan de energietransitie. Bijvoorbeeld door zon op dak en kleine windmolens bij boerenerven. Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over de landschappelijke waarde van het Groene Hart. Of over gezondheidseffecten die kunnen optreden vanwege geluidsoverlast en slagschaduw van windturbines. Het college heeft al deze inbreng gewogen en verwerkt in het raadsvoorstel over het Afwegingskader, dat nu voorligt aan de raad.

Participatieproces

Het aan de raad voorgelegde Afwegingskader kwam tot stand nadat inwoners in verschillende fasen zijn betrokken. Bij de voorwaarden die worden gesteld aan het opwekken van duurzame energie en bij de locaties die daarvoor in aanmerking komen. Via een participatieproces zijn de meningen in de samenleving opgehaald. Dit proces was opgedeeld in 3 fasen: luisteren, in gesprek gaan en keuzes maken. Hierbij werden inwoners via verschillende werkvormen, momenten en locaties betrokken. Zo zijn er straatgesprekken gehouden, online en offline bijeenkomsten georganiseerd en enquêtes uitgevoerd. De ruim 1000 reacties die binnenkwamen zijn meegewogen in het concept-Afwegingskader. Op dit concept konden inwoners vervolgens schriftelijk reageren van 22 maart tot en met 18 april. Zo'n 180 inwoners en organisaties hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Het college heeft alle inbreng beantwoord en meegewogen in het voorstel.

Grootte opgave en verhouding wind en zon

Voor de grootte van de opgave schetst het college in het raadsvoorstel drie verschillende scenario's, met verschillende verhoudingen tussen groot- en kleinschalige wind en zon. Hierbij adviseert het college de raad om te kiezen voor een scenario waarin Woerden in 2030 tussen de 45 en 55 procent van het eigen elektriciteitsverbruik opwekt. Dat komt neer op 95 tot 120 GWh (gigawattuur). Een gigawattuur is 1 miljoen kilowattuur.
In het adviesscenario van het college wordt ruim een derde van de opwek kleinschalig voor eigen gebruik tot stand gebracht. Het gaat hier om zon op het dak, kleine windmolens en zon op erven. Het overige deel wordt dan grootschalig opgewekt. Dat kan met alleen wind, alleen zon of een mix van beide. Het college adviseert de raad om te kiezen voor een 50/50-verhouding tussen wind en zon.

Waar komen zonnevelden en windturbines?

Het college adviseert de raad om een groot deel van gemeente Woerden uit te sluiten voor grootschalige opwek via wind en zon. In het Afwegingskader zijn een aantal gebieden aangewezen als mogelijk zoekgebied voor de opgave in de periode tot 2030. Het college adviseert de raad om Reijerscop als eerste aan te wijzen als zoekgebied voor wind. Voor zon adviseert het college de raad om de A12, spoorzone en Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied. Voor de periode na 2030 wil het college de volgende gebieden nader onderzoeken: A12-Barwoutswaarder (voor zon en wind), N212 Ir. Enschedeweg (voor zon en wind) en de rest van het open landschap (voor zon).

Afstand tussen windturbines en woningen

Bij het vaststellen van zoekgebieden adviseert het college de raad om te kiezen voor een grotere afstand tussen windturbines en woningen dan wettelijk is bepaald in Nederland. Vanwege zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en gezondheidseffecten is het advies van het college om de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO) te volgen. De WHO heeft strengere richtlijnen. Op basis hiervan adviseert het college een minimale afstand van 500 meter tussen losse woningen en windturbines vast te stellen. Voor geclusterde woningen (zoals lintbebouwing en woonwijken) adviseert het college om een bandbreedte te hanteren van 500 tot 800 meter. Tijdens het vervolgproces kunnen inwoners en initiatiefnemers afspraken maken over plaatsing van windturbines binnen deze bandbreedte.

Het proces van de gemeenteraad

Wat er nu ligt, is een advies van het college aan de gemeenteraad. Dit betekent dat er nog niets vaststaat. De raad neemt volgens planning op 15 juli een besluit. Voordat het zover is, kunnen raadsleden nog volop vragen stellen aan de wethouder over het voorstel, gaan ze met elkaar in debat en nodigen ze inwoners uit om hun mening mee te geven aan raadsleden.

Meer informatie

Hoe het Afwegingskader tot stand is gekomen en hoe inwoners hun mening kunnen geven, is te vinden op woerden.nl/duurzameopwek en gemeenteraad.woerden.nl. Vragen aan de raad en raadsleden kunnen gesteld worden via raadsgriffie@woerden.nl.