Meije 304: Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning en weigering verklaring van geen bedenking “Meije 304 in Nieuwkoop”

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat op 11 maart 2021 een verzoek om omgevingsvergunning (1718367) voor het perceel Meije 304 in Nieuwkoop, kadastraal bekend als gemeente Zegveld ZVD00 sectie F nummer 3 en nummer 456, is geweigerd voor de navolgende activiteiten, te weten:


1. Bouwen (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a).
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c).

 

Van toepassing is het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. De gronden hebben de bestemmingen "Agrarisch – Landschappelijke waarden", "Tuin", "Waterstaatsdoeleinden" en "Verkeer". De aanvraag omgevingsvergunning betreft het herbouwen van een blokhut met een overkapping. De herbouw is in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan omdat er op deze gronden geen bouwwerken mogen worden opgericht en binnen de bestemming "Tuin" slechts gedeeltelijk mogen worden herbouwd.

 

De gemeenteraad van Woerden heeft ten behoeve van de weigering omgevingsvergunning op 28 januari 2021 besloten om de afgifte van een verklaring van geen bedenking te weigeren. Dit besluit (registratiekenmerk 20R.01142) ligt tezamen met de weigering omgevingsvergunning ter inzage.

 

Inzage

Het besluit, te weten de weigeren omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken en het besluit van de gemeenteraad liggen ter inzage van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021. Het besluit is te raadplegen onderaan deze pagina. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632.OmgvMeije304-oVA1. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen voor inzage indien dit noodzakelijk is en op afspraak.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de beroepstermijn tegen de geweigerde omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Midden Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Beschikbare documenten

PDF iconOmgevingsvergunning (weigering)
PDF iconAanvraag omgevingsvergunning
PDF iconBesluit gemeenteraad weigeren verklaring van geen bedenking