Duurzame energie opwekken in Woerden

Activiteiten afgelast in verband met coronavirus

In verband met de maatregelen rond het coronavirus heeft gemeente Woerden besloten alle evenementen die de komende tijd plaatsvinden af te gelasten. Dit geldt dus ook voor de activiteiten in het kader van het participatietraject rondom grootschalig opwekken van duurzame energie.

 

De onderstaande activiteiten worden in verband met het coronavirus afgelast:

  • De inloopavond van 17 maart in Harmelen
  • De inloopavond van 23 maart in Zegveld
  • De inloopavond van 31 maart in Woerden
  • De straatgesprekken, die op verschillende locaties gedurende de maand maart plaatsvinden.
  • De Energiesafari van 4 april

 

De online enquête loopt wel door en kunt u invullen via SurveyMonkey.

 

Houd voor meer informatie over eventuele nieuwe data van de bijeenkomsten en over het totale participatietraject deze pagina in de gaten. U kunt zich ook inschrijven voor de Energie Update Woerden via het inschrijfformulier op SurveyMonkey. Via deze nieuwsbrief houdt gemeente Woerden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het participatietraject en de komende activiteiten.

 

Lees voor actuele ontwikkelingen over het coronavirus de liveblog van de gemeente Woerden.

Samen de voorwaarden onderzoeken

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer te zien. Ook in Woerden, denk aan extremere hitte en wateroverlast. Om klimaatverandering tegen te gaan zet gemeente Woerden, net als heel Nederland, stappen om duurzame energie op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld via wind, zon of biomassa. Gemeente Woerden gaat samen met inwoners en ondernemers onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden het technisch mogelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is om grootschalig duurzame energie op te wekken. Deze voorwaarden worden vastgelegd in het Afwegingskader grootschalige duurzame energie.

 

Hieronder leest u: 

Hoe kunt u meepraten?

Het proces om samen met inwoners en ondernemers tot een maatschappelijk gedragen afwegingskader te komen, loopt van januari tot en met de zomer van 2020, verdeeld in 3 fasen. Gedurende het hele traject zijn er verschillende momenten waarop u ideeën kunt inbrengen, vragen kunt stellen, zorgen kunt uiten en mee kunt praten.

 

Momenteel is fase 1 afgerond en is er veel input opgehaald. De terugkoppeling van deze input vindt u hieronder. Op basis van de input willen we in fase 2 graag weer met u in gesprek. Vanwege het coronavirus zijn activiteiten die zouden plaatsvinden in fase 2 afgelast. Bekijk het bericht bovenaan deze pagina voor meer informatie.

 

Meer informatie over de totstandkoming van het Afwegingskader en hoe u op de hoogte kunt blijven, leest u hieronder op deze pagina.

Wat is het Afwegingskader grootschalige duurzame energie?

Het afwegingskader laat zien onder welke voorwaarden gemeente Woerden grootschalige duurzame energieprojecten wil toestaan. Deze voorwaarden kunnen ruimtelijk zijn, technisch of kunnen gaan over lokaal eigenaarschap. Het gaat niet alleen om wat technisch mogelijk is, maar ook om een beeld krijgen van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van grootschalige duurzame energie.

 

Het eindresultaat is een kader waarin de voorwaarden worden benoemd voor de wijze waarop duurzame energie een plek kan krijgen in gemeente Woerden. Dit wordt onder meer gebruikt om aanvragen van ontwikkelaars te kunnen toetsen. Gedurende het proces van de totstandkoming van het kader wordt ook duidelijk hoe we als gemeente Woerden willen bijdragen aan de landelijke klimaatopgave door het opwekken van duurzame energie. Dit proces gaat in nauwe overeenstemming met de Regionale Energiestrategie.

Hoe komt dit Afwegingskader tot stand: stappen, tijdpad en terugkoppeling

Het proces om tot een maatschappelijk gedragen afwegingskader te komen, loopt van januari tot en met de zomer van 2020, verdeeld in drie fasen:

Fase 1 (januari t/m februari 2020): luisteren naar de omgeving

Fase 2 (maart 2020): volop in gesprek

Fase 3 (april t/mei 2020): keuzes maken

Op basis van de uitkomsten zal de gemeenteraad na de zomer de voorwaarden voor het opwekken van grootschalige duurzame energie in Woerden vaststellen.

 

Fase 1: luisteren naar de omgeving - afgerond

De eerste fase is erop gericht om zoveel mogelijk te luisteren naar elkaar. We willen vooral weten hoe mensen tegen het grootschalig opwekken van duurzame energie aankijken en wat ze daarin belangrijk vinden. Door middel van straatgesprekken, een online enquête en drie inloopavonden (in Kamerik, Woerden en Harmelen) hebben we inzicht gekregen in de eerste ideeën en opvattingen van Woerdenaren over grootschalige duurzame opwek van energie. Naast het ophalen van input, organiseerden we op 15 januari een Energiecafé. Doel van dit café was geïnteresseerden informeren over het participatietraject en in het algemeen over het opwekken van grootschalige duurzame energie.

De meest genoemde aspecten uit de enquête en de straatgesprekken zijn uitgewerkt tot verhaallijnen. De verhaallijnen laten zien hoe - op basis van de eerste input - grootschalige duurzame energie een plek zou kunnen krijgen in het toekomstige Woerdense landschap. Deze verhaallijnen zijn besproken tijdens de inloopavonden op 3, 4 en 5 februari. Mensen konden aangeven wat hen aansprak of juist niet aansprak en toelichten waarom. Met deze input ontwikkelen we de verhaallijnen verder voor fase 2.

 

Bekijk het overzicht van de opbrengsten uit fase 1.

 

Fase 2: volop in gesprek

In maart start de gemeente met de tweede fase in het participatietraject. Doel van deze fase: inzicht krijgen in de energievoorkeuren van Woerdenaren. Deze voorkeuren geven een richting aan de keuzes die uiteindelijk in het ‘Afwegingskader grootschalige duurzame opwek van energie’ komen.

De opbrengsten uit de eerste fase zijn gebruikt om een aantal energiekeuzes te maken. Heeft u grootschalige opwek liever verdeeld over het land, of bij elkaar? Kiest u liever voor opwek ver van de dorpen af, of in en om de dorpen heen? En als we kiezen voor grootschalige opwek zo ver mogelijk van de dorpen af, wat betekent dit dan voor de rest van de omgeving? Met deze energiekeuzes gaan we op straat, tijdens inloopavonden en via een online enquête met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Klik hier om de online enquête in te vullen.

 

De inloopavonden en energiesafari die tijdens deze fase zouden plaatsvinden, zijn in verband met het coronavirus afgelast. Bekijk het bericht bovenaan deze pagina voor meer informatie. 

 

Fase 3: keuzes maken

In de laatste fase bespreken we het concept-afwegingskader. We laten u zien hoe de opbrengsten van de eerste twee fases hierin zijn verwerkt. Tijdens de laatste reeks inloopavonden en straatgesprekken kunt u hier een laatste keer op reageren. Kunt u zich vinden in de opgeschreven voorwaarden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie? Hebben we zaken over het hoofd gezien? Zijn uw ideeën op de juiste manier geïnterpreteerd? En zijn er aanvullingen? Aan het einde van deze fase wordt het afwegingskader opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Data over deze inloopavonden volgen.

Nieuwsbrief en contact

Wilt u op hoogte blijven van het proces of geïnformeerd worden over de bijeenkomsten? Meld u zich dan via deze link aan voor de nieuwsbrief Energie Update Woerden. Houd voor meer informatie over het proces en volgende fases deze pagina in de gaten.

Heeft u vragen over het bovenstaande of andere zaken? Dan kunt u ons bereiken via duurzaam@woerden.nl.

Vorige edities Energie Update Woerden
1. Energie Update Woerden #1 (13-01-2020)
2. Energie Update Woerden #2 (29-01-2020)

3. Energie Update Woerden #3 (03-03-2020)

4. Energie Update Woerden #4 (16-03-2020)

Veelgestelde vragen

1. Wat is het afwegingskader voor het opwekken van grootschalige duurzame energie?
Het afwegingskader laat zien onder welke voorwaarden de gemeente Woerden grootschalige duurzame energieprojecten wil toestaan. Deze voorwaarden kunnen ruimtelijk van aard zijn, technisch of gaan over lokaal eigenaarschap. We willen dus niet alleen in kaart brengen wat technisch mogelijk is, maar ook een beeld krijgen van wat er maatschappelijk aanvaardbaar is.

 

Het eindresultaat is een kader waarin de voorwaarden worden benoemd voor de wijze waarop duurzame energie een plek kan krijgen in gemeente Woerden.

 

2. Wat gaat er met afwegingskader gebeuren?
Het concept afwegingskader wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad besluit in het najaar van 2020 over de inhoud van het afwegingskader.
Als het afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad biedt het handvatten voor de vergunningverlening van de gemeente. Daarnaast dient het als bijdrage vanuit Woerden aan het bod van de Regionale Energiestrategie (RES) van RES-regio U16. Meer informatie over de RES is te vinden op: https://www.regionale-energiestrategie.nl/.

 

3. Waarom wacht Woerden niet met dit proces tot er een opgave ligt van de RES?
Gemeente Woerden neemt met dit afwegingskader de regie in eigen handen door in een vroeg stadium met inwoners in gesprek te gaan en een afwegingskader af te leveren waar de samenleving input op heeft gehad. Op deze manier staat Woerden sterk in de latere discussie over waar, hoe en op welke manier grootschalig duurzame energie opgewekt kan worden.

 

4. Waarom gaat de gemeente in gesprek met inwoners in een participatieproces?
De gemeente wil een afwegingskader voor het opwekken van grootschalige duurzame energie vaststellen met inbreng vanuit inwoners en stakeholders uit Woerden. Met als doel dat het overgrote deel van de Woerdenaren zijn of haar wensen en ideeën heeft kunnen inbrengen.

 

Op deze manier wordt de raad ondersteund in haar besluitvorming over het afwegingskader. Doordat in het participatieproces de belangen en meningen vanuit Woerden op tafel komen te liggen en de verschillende belanghebbenden hierover met elkaar in gesprek zijn gegaan, stellen we de gemeenteraad beter in staat een afgewogen oordeel te vormen over het afwegingskader.

 

5. Op welke manier hebben inwoners inspraak?
Het participatieproces bestaat uit drie fasen met verschillende momenten waarop inwoners hun ideeën over het opwekken van grootschalige duurzame energie kunnen inbrengen. In iedere fase wordt het gesprek gevoerd op straat en via een online enquête over het opwekken van duurzame energie in Woerden. Daaropvolgend vinden inloopavonden plaats, om dieper in te gaan op de mogelijkheden en voorwaarden in Woerden.

 

Nadat het concept afwegingskader aan de raad is aangeboden, kunnen inwoners hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

 

6. Hoe worden stakeholders betrokken?
Organisaties en personen die intensief betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn net als inwoners, welkom bij de verschillende activiteiten in het participatieproces.

 

7. Hoe werkt dit samen met de Omgevingsvisie?
Woerden werkt ook aan de Omgevingsvisie, voorgeschreven door de Omgevingswet. Tot het moment van vaststellen van de Omgevingsvisie gelden de huidige visies op ruimtelijk ordening. Met deze voorwaarden wordt rekening gehouden, ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en er vindt continue onderlinge afstemming plaats.

 

8. Wordt er rekening gehouden met bestaande beleidskaders die restricties opleggen aan zonnevelden, windenergie of biomassa/biogas?
De bestaande beleidskaders voor bijvoorbeeld natuur of erfgoed zijn een belangrijk gegeven in gemeente Woerden. Dit zijn belangen die worden meegenomen in het afwegingskader. Ook wordt er rekening gehouden met voorwaarden en beperkingen vanuit de landelijke of provinciale overheid.

 

9. Is het afwegingskader ook voor warmte?
Warmte wordt niet in dit afwegingskader behandeld, maar in de 'warmtevisie die elke gemeente vóór 2021 moet maken. In Woerden gaan we in 2020 en 2021 samen met de samenleving hierover in gesprek. Samen met inwoners en ondernemers uit alle wijken gaan we in Woerden aan de slag om stappen te zetten in het voorbereiden van de huizen op een toekomst zonder aardgas, te beginnen met energiebesparing. We maken hiervoor een warmtevisie waarin duidelijk wordt hoe en in welk tempo de wijken/buurten/dorpen van het aardgas af gaan.

 

Nadat de warmtevisie door de gemeenteraad is vastgesteld komt er per wijk een plan. Hierin gaat het over de overgang naar een nieuwe warmtebron voor de wijk.
Meer informatie hierover volgt later.