Duurzame energie opwekken

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer te zien. Ook in Woerden. Denk aan extreme hitte en wateroverlast. Om klimaatverandering tegen te gaan, zet gemeente Woerden stappen om grootschalig duurzame energie op te wekken. Net als de rest van Nederland. Dat kan bijvoorbeeld via windturbines of zonnevelden. Zo dragen we bij aan de lokale, regionale en landelijke klimaatopgave.

Afwegingskader: voorwaarden voor grootschalig duurzame energie

Gemeente Woerden heeft onderzocht hoe en onder welke voorwaarden het voor initiatiefnemers mogelijk is om grootschalig duurzame energie op te wekken. De gemeente is hiervoor in gesprek gegaan met Woerden. Er is bijvoorbeeld gesproken over wat belangrijk is, welke ideeën en zorgen er zijn en welke gebieden we willen beschermen. Samen met onder andere technische en ruimtelijke analyses is dit vastgelegd in het concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie.

Participatieproces

Via een participatieproces zijn de meningen in de samenleving opgehaald. Dit proces was opgedeeld in 3 fasen: luisteren, in gesprek gaan en keuzes maken. Hierbij werden inwoners via verschillende werkvormen, momenten en locaties betrokken. Zo zijn er straatgesprekken gehouden, online en offline bijeenkomsten georganiseerd en enquêtes uitgevoerd. De ruim 1000 reacties die binnenkwamen zijn meegenomen in het concept-Afwegingskader. Op dit concept konden inwoners vervolgens schriftelijk reageren van 22 maart tot en met 18 april. Dit hebben zo’n 180 inwoners en organisaties gedaan.

 

Veel inwoners vinden dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan de energietransitie. Bijvoorbeeld door zon op dak en kleine windmolens bij boerenerven. Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over de landschappelijke waarde van het Groene Hart. Of over gezondheidseffecten die kunnen optreden vanwege geluidsoverlast en slagschaduw van windturbines. Het college heeft al deze inbreng gewogen en verwerkt in het raadsvoorstel over het Afwegingskader, dat nu voorligt aan de raad.

Regionale Energiestrategie: regionale klimaatopgave

Het Afwegingskader is de basis voor de bijdrage van gemeente Woerden aan de regionale klimaatopgave. Met het Afwegingskader bepalen we binnen de gemeente Woerden onder welke voorwaarden windturbines en zonnevelden mogelijk zijn in onze gemeente en welke gebieden we willen beschermen. Maar ook hoe we willen bijdragen aan de regionale klimaatopgave. Dat doen we door de inhoud van het Afwegingskader in te brengen als bijdrage aan de Regionale Energie Strategie U16 (RES-U16). De gemeenteraad besluit naar verwachting op 15 juli over het Afwegingskader én daarmee ook over de bijdrage van gemeente Woerden aan de RES en de landelijke klimaatopgave. Lees meer over de RES

De raad buigt zich over het Afwegingskader

Het college van gemeente Woerden heeft een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie.

Welke keuzes zijn er?

In het raadsvoorstel legt het college een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad. Voor een aantal keuzes lijkt steun bij inwoners. Bijvoorbeeld voor het maximaal inzetten op kleinschalige duurzame energie, zoals zon op dak. De keuzes waarover de raad vooral in gesprek gaat zijn:

  • de grootte van de opgave tot 2030
  • de verhouding tussen grote windturbines en grote zonnevelden
  • de afstand tussen windturbines en woningen
  • waar de grote windturbines en grote zonnevelden kunnen komen

Grootte opgave en verhouding tussen wind en zon

Voor de grootte van de opgave schetst het college in het raadsvoorstel drie verschillende scenario’s, met verschillende verhoudingen tussen groot- en kleinschalige wind en zon. Hierbij adviseert het college de raad om te kiezen voor een scenario waarin Woerden in 2030 tussen de 45 en 55 procent van het eigen elektriciteitsverbruik opwekt. Dat komt neer op 95 tot 120 GWh (gigawattuur). Een gigawattuur is 1 miljoen kilowattuur.

In het adviesscenario van het college wordt ruim een derde van de opwek kleinschalig voor eigen gebruik tot stand gebracht. Het gaat hier om zon op het dak, kleine windmolens en zon op erven. Het overige deel wordt dan grootschalig opgewekt. Dat kan met alleen wind, alleen zon of een mix van beide. Het college adviseert de raad om te kiezen voor een 50/50-verhouding tussen wind en zon.

Waar komen zonnevelden en windturbines?

Het college adviseert de raad om een groot deel van gemeente Woerden uit te sluiten voor grootschalige opwek via wind en zon. In het Afwegingskader zijn een aantal gebieden aangewezen als mogelijk zoekgebied voor de opgave in de periode tot 2030. Het college adviseert de raad om Reijerscop als eerste aan te wijzen als zoekgebied voor wind. Voor zon adviseert het college de raad om de A12, spoorzone en Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied. Voor de periode na 2030 wil het college de volgende gebieden nader onderzoeken: A12-Barwoutswaarder (voor zon en wind), N212 Ir. Enschedeweg (voor zon en wind) en de rest van het open landschap (voor zon).

 

Wilt u zien hoe grootschalige opwek van elektriciteit eruit kan zien in ons landschap? Bekijk dan de visualisaties. Deze kunnen u helpen bij het vormen van uw mening over het Afwegingskader en het reageren hierop bij de raad.

Afstand tussen windturbines en woningen

Bij het vaststellen van zoekgebieden adviseert het college de raad om te kiezen voor een grotere afstand tussen windturbines en woningen dan wettelijk is bepaald in Nederland. Vanwege zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en gezondheidseffecten is het advies van het college om de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO) te volgen. De WHO heeft strengere richtlijnen. Op basis hiervan adviseert het college een minimale afstand van 500 meter tussen losse woningen en windturbines vast te stellen. Voor geclusterde woningen (zoals lintbebouwing en woonwijken) adviseert het college om een bandbreedte te hanteren van 500 tot 800 meter. Tijdens het vervolgproces kunnen inwoners en initiatiefnemers afspraken maken over plaatsing van windturbines binnen deze bandbreedte.

Het proces van de gemeenteraad

Wat er nu ligt, is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Dat betekent dat er nog niets vaststaat. De gemeenteraad neemt straks een besluit. De raad kan het voorstel dan volledig overnemen, deels aanpassen of helemaal afwijzen (en nu geen kader vaststellen). Maar voordat het zover is, kunnen raadsleden nog volop vragen stellen aan de wethouder over het voorstel, gaan ze met elkaar in debat én nodigen ze u uit om uw mening te geven.

Hoe kunt u uw mening geven?

Er zijn verschillende manier om uw mening hierover te laten horen:

  • Stuur een brief of videoboodschap aan de raad
  • Ontmoet raadsleden bij het spreekuur
  • Kom inspreken bij de raad

 

Meer informatie over het Afwegingskader vindt u op de website gemeenteraad.woerden.nl. Hier vindt u ook een overzicht van alle stukken van het college aan de raad en uitleg over hoe u uw mening kunt geven. Heeft u vragen? Mail deze naar raadsgriffie@woerden.nl

Vergaderdata gemeenteraad

9 juni

Online informatieavond

15 juni

Raadsspreekuur online

16 juni

Raadsspreekuur Harmelen

30 juni

Inspraakavond voor organisaties

1 juli

Inspraakavond voor inwoners

8 juli

Politieke avond met debat

1 juli

Raadsvergadering

Alle avonden behalve de raadsspreekuren kunt u live online volgen via gemeenteraad.woerden.nl. Uitgebreide informatie over alle avonden vindt u op de website van de gemeenteraad.